တ႐ုတ္အသံထြက္အေၾကာင္း အေျခခံ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား။တ႐ုတ္ဘာသာစကားကို ေလ့လာၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ သတိျပဳစရာတစ္ခ်က္မွာ အသံထြက္ပိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ဘာသာစကားကို ေလ့လာသည္ျဖစ္ေစ အသံထြက္ကို ပိုင္ႏိုင္မွသာ မိမိေျပာဆိုလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ အဓိပၸာယ္ကို ထိေရာက္စြာေျပာဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ မိမိကိုယ္ကိုလည္း ယံုၾကည္မႈရွိလာပါလိမ့္မည္။ တ႐ုတ္ဘာသာ အသံထြက္စနစ္ကို Pinyin (ဖ်င္းယင္း)ဟု ေခၚပါသည္။

တ႐ုတ္ဘာသာရွိ အသံထြက္စနစ္ကို စတင္ေလ့လာၾကပါစို႔။

ဗ်ည္းသံ (၂၁) လံုး။

1. b

2. p

3. m

4. f ဖf

5. d

6. t

7. n

8. l

9. g က

10. k

11. h

12. j က်

13. q ခ်

14. x ရွ

15. zh က်h (လွ်ာလိပ္)

16. ch ခ်h (လွ်ာလိပ္)

17. sh ရွh (လွ်ာလိပ္)

18. r ရr (လွ်ာလိပ္)

19. z ဇစ္z (ေရွ႕သြား+လွ်ာ)

20. c ဆစ္ (ေရွ႕သြား+လွ်ာ)

21. s စစ္ (လွ်ာဖ်ား)


ေလ့က်င့္ရန္။

b ေပၚ        p ေဖာ္     m ေမာ္      f ေဖာ္f

d တဲယ္     t ထဲယ္     n နဲယ္       l လဲယ္

g ကဲယ္     k ခဲယ္      h ဟဲယ္

j က်ီ         q ခ်ီ          x ရွီ

zh က်ီh     ch ခ်ီh      sh ရွီh        r ႐ြတ္r

z ဇစ္z       c ဆစ္      s စစ္


    Comment
    FB Comment

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2013. Language Century - All Rights Reserved
Template Created by Language Century