“ံHave/Get” အေၾကာင္း ေလ့လာၾကစို႔။Have/Get + (something + Past Participle(V3)


We can use 'have + something + Past Participle(V3)', if we want to get somebody else to do something for you.
မိမိအတြက္ အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ကို လုပ္ခိုင္းေသာအခါ ‘have + something + Past Participle(V3)’ ပံုစံျဖင့္ေရးသားရသည္။


• I'm going to have my hair cut.
ငါ ဆံပင္ညွပ္ေတာ့မယ္။ (မိမိဆံပင္ကို ကိုယ္တိုင္မညွပ္ ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္သြားညွပ္ရသည္)

• She's having her house redecorated.
သူမက သူမရဲ႕အိမ္ကို ျပန္ျပီးမြမ္းမံေနတယ္။(ကိုယ္တိုင္မလုပ္ဘဲ သူတစ္ပါးကိုလုပ္ခုိင္းသည္)

• I'm having a copy of the report sent to you.
အစီရင္ခံစာမိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ခင္ဗ်ားဆီကၽြန္ေတာ္ ပို႕ခိုင္းလိုက္ပါမယ္။


In informal English, we can replace 'have' by 'get'.
သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာအသံုးတစ္ခုအျဖစ္ ‘have’ ေနရာတြင္ ‘get’ ကို သံုးႏိုင္သည္။


• We're getting a new telephone system installed.
တယ္လီဖုန္းစနစ္အသစ္တစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ တပ္ဆင္ေနသည္။(ကိုယ္တိုင္မလုပ္ဘဲ သူမ်ားကိုတပ္ဆင္ခိုင္းသည္)

• I got my car washed yesterday.
ကၽြန္ေတာ့္ကားကို မေန႕က ေရေဆးခဲ့တယ္။ (ကိုယ္တိုင္မေဆးဘဲ အျခားသူတစ္ေယာက္ကိုေဆးခိုင္းခဲ့သည္)

• I got the bill sent direct to the company.
ကၽြန္ေတာ္ က်သင့္ေငြစာရင္းကို ကုမၸဏီသို႕ တိုက္႐ိုက္ ပို႕ေပးခဲ့သည္။ (အျခားတစ္ေယာက္ကို ပို႕ခိုင္းသည္)


We can also use 'have/got + something Past Participle(V3)' in situations where something bad has happened to people or their possessions. This is not something they wanted to happen.
မိမိတို႕မျဖစ္ခ်င္ေသာ ဆိုး၀ါးသည့္အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္လည္း ‘have/get + something + Past Participle(V3)’ ကိုသံုးသည္။


• John had all his money stolen from his hotel bedroom.
ဂၽြန္ရဲ႕ပိုက္ဆံေတြအားလံုး ဟုိတယ္အိပ္ခန္းထဲကေန အခိုးခံလိုက္ရတယ္။

• We had our car damaged by a falling tree.
သစ္ပင္လဲက်လို႕ ငါတို႕ကား ပ်က္စီးသြားခဲ့ရတယ္။

• I got my leg broken playing football.
ေဘာလံုးကစားရင္း ကၽြန္ေတာ့္ေျခေထာက္ က်ိဳးသြားတယ္။

             
        Posted by - Aung Zaw (B.A, English)
                                 English Lecturer
    Comment
    FB Comment

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2013. Language Century - All Rights Reserved
Template Created by Language Century