二百五 ျမန္မာလို ဘာအဓိပၸာယ္လဲ။二百五 ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို သင္ သံုးဖူးေကာင္း သံုးဖူးပါလိမ့္မယ္။ ဒီေ၀ါဟာရရဲ႕ စတင္ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဇစ္ျမစ္ကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

二百五 èr bǎi wǔ

“ 他 是 个 二 百 五 ”,这 里 的 “ 二 百 五 ” 可 不 是 数 字 的 250 ,而 是 “ 傻 瓜 ” 的 意 思 。
" သူက 二百五 èr bǎi wǔ တစ္ေယာက္ပဲ " ၊ ဒီထဲမွာ 二百五 èr bǎi wǔ ဆိုတာ သခ်ၤာစကားလံုး ၂၅၀ မဟုတ္ပါဘူး၊ " ငတံုး " ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါ။

为 什 么 “ 二 百 五 ” 有 “ 傻 瓜 ” 的 意 思 呢 ?
ဘာေၾကာင့္ 二百五 èr bǎi wǔ မွာ " ငတံုး " ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ိဳး ရွိေနတာလဲ။

传 说 ,战 国 时 期 ,有 个 非 常 有 名 的 人 叫 苏 秦 。
ပါးစပ္ရာဇဝင္ေတြအရ၊ " က်န္႔ " ႏိုင္ငံေခတ္တုန္းက " စူးခ်င္ " လို႔ ေခၚတဲ့ အလြန္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူတစ္ေယာက္ ရွိခဲ့တယ္။

他 在 齐 国 被 人 杀 了 ,齐 王 很 生 气 ,想 要 为 苏 秦 报 仇 ,可 一 时 又 找 不 到 凶 手 。
သူက "ခ်ီ " ႏိုင္ငံမွာ အသတ္ခံလိုက္ရတယ္ေတာ့ " ခ်ီ " ႏိုင္ငံဘုရင္က အရမ္း ေဒါသထြက္သြားတယ္၊ " စူးခ်င္ " အတြက္ လက္စားေခ်ခ်င္ေပမယ့္၊ လူသတ္သမားကို ရွာမေတြ႕ႏိုင္ျဖစ္ေနတယ္။

于 是 ,齐 王 想 到 了 一 个 办 法 。
ဒီလိုနဲ႔ " ခ်ီ " ႏိုင္ငံဘုရင္ဟာ နည္းလမ္းတစ္ခုကို စဥ္းစားမိသြားတယ္။

他 让 人 把 苏 秦 的 头 割 下 来 ,挂 在 城 门 上 ,旁 边 写 道 :苏 秦 是 个 内 奸 ,杀 了 他 的 人 可 以 得 到 一 千 两 黄 金 。
ဘုရင္က သူ႔လူေတြကို " စူးခ်င္ " ရဲ႕ ေခါင္းကို ျဖတ္ခိုင္းၿပီး၊ ၿမိဳ႕တံခါးေပၚမွာ ခ်ိတ္ခိုင္းလိုက္တယ္၊ ေဘးမွာ ေရးထားတာက " စူးခ်င္ " ဟာ သစၥာေဖာက္ တစ္ေယာက္ပါ၊ သူ႔ကို သတ္လိုက္တဲ့လူဟာ ေ႐ႊသားခ်ိန္ တစ္ေထာင္ ရလိမ့္မယ္။

不 久 ,就 有 四 个 人 来 到 齐 王 面 前 ,都 说 苏 秦 是 自 己 杀 的 。
မၾကာပါဘူး၊ လူေလးေယာက္ဟာ " ခ်ီ " ႏိုင္ငံဘုရင္ ေရွ႕ေမွာက္ကို ေရာက္လာၿပီး၊ " စူးခ်င္ " ကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သတ္လိုက္တာပါလို႔ ဝန္ခံေျပာဆိုၾကတယ္။

齐 王 问 :“ 一 千 两 黄 金 ,你 们 每 人 可 以 得 到 多 少 ?”
" ခ်ီ " ႏိုင္ငံဘုရင္က ေမးလိုက္တယ္ " ေရႊသားခ်ိန္ တစ္ေထာင္ကို သင္တို႔တစ္ေယာက္စီ ခြဲေဝယူရင္ ဘယ္ေလာက္ရႏိုင္မလဲ "။

四 个 人 不 知 道 自 己 中 计 了 ,还 高 兴地 回 答 :“ 每 人 二 百 五 。”
လူေလးေယာက္ဟာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲေရာက္ေနတာ မသိဘဲ၊ " တစ္ေယာက္ကို 二百五 èr bǎi wǔ - ၂၅၀ ရမယ္ " လို႔ ဝမ္းသာၿပီး ျပန္ေျဖလိုက္ေသးတယ္။

齐 王 大 怒 道 :“ 来 人 ,把 这 四 个 ‘ 二 百 五 ‘ 推 出 去 杀 了 !”
" ခ်ီ " ႏိုင္ငံဘုရင္ဟာ အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသထြက္ၿပီး ေျပာလိုက္တယ္၊ " လာၾကစမ္း၊ ဒီ 二百五 èr bǎi wǔ - ၂၅၀ ေလးေကာင္ကို ဆြဲထုတ္သြားၿပီး သတ္ပစ္ၾကစမ္း " ။

这 四 个 人 成 了 替 死 鬼 被 杀 了 。
ဒီလူေလးေယာက္ဟာ ဓားစာခံအျဖစ္နဲ႔ အသတ္ခံလိုက္ရတယ္။

而 真 正 的 凶 手 据 说 是 秦 国 的 人 ,早 就 逃 回 秦 国 去 了 。
ေနာက္ေတာ့ ေျပာသံၾကားတာက လူသတ္သမား အစစ္က " ခ်င္ " ႏိုင္ငံကလူျဖစ္ၿပီး၊ အေစာႀကီးကတည္းက " ခ်င္ " ႏိုင္ငံကို ထြက္ေျပးသြားၿပီ။

“ 二 百 五 ” 这 个 词 就 这 样 流 传 下 来 了 ,人 们 常 常 在 开 玩 笑 的 时 候 用 它 来 形 容 傻 瓜 、笨 蛋 ,但 它 不 是 骂 人 的 话 。
二百五 èr bǎi wǔ - ၂၅၀ ဆိုတဲ့ ဒီေဝါဟာရဟာ ဒီလိုမ်ိဳးေပၚေပါက္လာတာလို႔ ဆိုစမွတ္ျပဳၾကတယ္၊ လူေတြက ေနာက္ေျပာင္ၾကတဲ့အခါ အၿမဲတမ္း အဲဒါကိုသံုးၿပီး " ငႏံု၊ ငတံုး၊ ငအ " စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒါက သူမ်ားကို ဆဲဆိုတဲ့စကား မဟုတ္ပါဘူး။

现 在 ,单 单 一 个 “ 二 ” 字 也 有 同 样 的 意 思 ,比 如 “ 你 怎 么 那 么 二 啊 ” ,就 是 “ 你 怎 么 那 么 傻 啊 ” 的 意 思 。
အခု၊ " 二 èr ၂ " စာလံုး တစ္လံုးတည္းမွာလည္း အဲဒီလို အဓိပၸာယ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္၊ ဥပမာ- " 你 怎 么 那 么 二 啊 မင္း ဘာလို႔ ဒီေလာက္တံုးရတာလဲ ” ဆိုတာဟာ " 你 怎 么 那 么 傻 啊 မင္း ဘာလို႔ ဒီေလာက္တံုးရတာလ ဲ” ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ိဳးပဲေပါ့။

★ ေဝါဟာရမ်ား

1. 他〔tā〕သူ

2. 是〔shì〕ဟုတ္သည္။ ျဖစ္သည္

3. 个〔ge〕... ေယာက္

4. 二百五〔èr bǎi wǔ〕၂၅၀

5. 这里〔zhèlǐ〕ဒီမွာ

6. 的〔de〕တဲ့။ က

7. 不是...而是〔búshì...érshì〕မ ... ဟုတ္ဘဲ၊ ... ဟုတ္တယ္

8. 数字〔shùzì〕သခ်ၤာစကားလံုး

9. 傻瓜〔shǎguā〕ငတံုး။ ငႏံု။ ငအ

10. 意思〔yìsī〕အဓိပၸာယ္

11. 为什么〔wèishénme〕ဘာေၾကာင့္လဲ

12. 有〔yǒu〕ရွိသည္

13. 呢〔ne〕ဝါက်ေနာက္ဆက္ပုဒ္

14. 传说〔chuánshuō〕တဆင့္စကားေျပာသည္။ ပါးစပ္ရာဇဝင္။ ႐ိုးရာပံုျပင္

15. 战国〔zhànguó〕" က်န္႔ " ႏိုင္ငံ ( BC-475 မွ BC-221 ထိ )

16. 时期〔shíqī〕အခ်ိန္ကာလ

17. 非常〔fēicháng〕အလြန္အမင္း

18. 有名〔yǒumíng〕နာမည္ႀကီးေသာ

19. 人〔rén〕လူ

20. 叫〔jiào〕 ေခၚသည္

21. 苏秦〔sūqín〕လူအမည္

22. 在〔zài〕မွာ။ မွာရွိသည္

23. 齐国〔qíguó〕" ခ်ီ " ႏိုင္ငံ ( BC-1066 မွ BC-256 ထိ 周 မင္းဆက္ေခတ္မွ ျပည္ေထာင္တစ္ခု )

24. 被〔bèi〕... ခံရျခင္း

25. 杀〔shā〕သတ္သည္

26. 了〔le〕... ခဲ့တယ္။ ၿပီးၿပီ

27. 齐王〔qíwáng〕" ခ်ီ " ႏိုင္ငံ ဘုရင္

28. 很〔hěn〕အရမ္း

29. 生气〔shēngqì〕စိတ္ဆိုးသည္

30. 想要〔xiǎngyào〕... ခ်င္သည္

31. 为〔wèi〕... အတြက္

32. 报仇〔bàochóu〕လက္စားေခ်သည္

33. 一时〔yìshí〕အခ်ိန္တိုေလး။ ယာယီ

34. 又〔yòu〕လည္းပဲ။ ေနာက္ထပ္

35. 找不到〔zhǎo búdào〕ရွာမေတြ႕ပါ

36. 凶手〔xiōngshǒu〕လူသတ္သမား

37. 于是〔yúshì〕သို႔ျဖစ္၍။ ဤသို႔အားျဖင့္

38. 想到〔xiǎngdào〕စဥ္းစားမိသည္

39. 一个〔yíge〕တစ္ခု

40. 办法〔bànfǎ〕နည္းလမ္း

41. 让〔ràng〕... ေစသည္။ ... ခိုင္းသည္

42. 把〔bǎ〕... ကို

43. 头〔tóu〕 ေခါင္း

44. 割下来〔gē xiàlái〕 ျဖတ္လိုက္သည္

45. 挂〔guà〕ခ်ိတ္ဆြဲသည္

46. 城门〔chéngmén〕ၿမိဳ႕တံခါး

47. 上〔shàng〕အေပၚ

48. 旁边〔pángbiān〕 ေဘးဘက္

49. 写道〔xiědào〕 ေရးသားသည္

50. 内奸〔nèijiān〕အတြင္းသူလၽွိဳ။ အသားထဲက ေလာက္ေကာင္

51. 可以〔kěyǐ〕... ႏိုင္သည္

52. 得到〔dédào〕ရရွိသည္

53. 一千〔yìqiān〕တစ္ေထာင္

54. 两〔liǎng〕တ႐ုတ္ေအာင္စ ( ဂရမ္ ငါးဆယ္ႏွင့္ ညီမၽွသည္ )

55. 黄金〔huángjīn〕 ေ႐ႊ။ ေ႐ႊဝါ

56. 不久〔bùjiǔ〕မၾကာပါ

57. 就〔jiù〕... သာလၽွင္

58. 四个〔sìge〕 ေလးေယာက္

59. 来到〔láidào〕 ေရာက္လာသည္

60. 面前〔miànqián〕 ေရွ႕ေမွာက္

61. 都〔dōu〕အားလံုး

62. 说〔shuō〕 ေျပာသည္

63. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယ္တိုင္

64. 的〔de〕... ခဲ့တယ္

65. 问〔wèn〕 ေမးသည္

66. 你们〔nǐmen〕မင္းတို႔

67. 每人〔měirén〕လူတိုင္း

68. 多少〔duōshǎo〕ဘယ္ေလာက္လဲ

69. 不〔bù〕မ ( အျငင္း )

70. 知道〔zhīdào〕သိသည္

71. 中计〔zhòngjì〕 ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ သက္ဆင္းမိသည္

72. 还〔hái〕... ေသးသည္

73. 高兴地〔gāoxìng de〕ဝမ္းသာစြာ

74. 回答〔huídá〕 ျပန္ေျဖသည္

75. 大怒〔dànù〕အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသထြက္သည္

76. 道〔dào〕 ေျပာဆိုသည္။ ေျပာသည္

77. 来人〔láirén〕လာၾကစမ္း

78. 这〔zhè〕ဒီ။ ဒါ

79. 推出去〔tuū chūqù〕ဆြဲထုတ္သြားသည္

80. 成〔chéng〕 ျဖစ္သည္

81. 替死鬼〔tìsǐguǐ〕ဓားစာခံ

82. 而〔ér〕 ၿပီး

83. 真正〔zhēnzhèng〕အစစ္။ အစစ္အမွန္

84. 据说〔jùshuō〕 ေျပာသံၾကားရသည္။ ... သတဲ့

85. 秦国〔qínguó〕" ခ်င္ " ႏိုင္ငံ ( BC-221 မွ BC-206 ထိ )

86. 早就〔zǎojiù〕အေစာႀကီး ကတည္းက

87. 逃〔táo〕တိမ္းေရွာင္သည္။ ေျပးသည္

88. 回〔huí〕 ျပန္သည္

89. 去〔qù〕သြားသည္

90. 这个〔zhège〕ဒီတစ္ခု

91. 词〔cí〕စကားလံုး။ ေဝါဟာရ

92. 就〔jiù〕... ပဲ။ ပဲေပါ့

93. 这样〔zhèyàng〕ဒီလို

94. 流传〔liúchuán〕ဆိုစမွတ္ျပဳသည္

95. 下来〔xiàlái〕... လာသည္

96. 人们〔rénmen〕လူေတြ

97. 常常〔chángchang〕အၿမဲတမ္း

98. 在〔zài〕... မွာ

99. 开玩笑〔kāiwánxiào〕 ေနာက္ေျပာင္သည္

100. 的时候〔de shíhòu〕... တဲ့အခါမွာ

101. 用〔yòng〕အသံုးျပဳသည္

102. 它〔tā〕အဲဒါ

103. 来〔lái〕လာသည္

104. 形容〔xíngróng〕 ေဖာ္ျပသည္

105. 笨蛋〔bèndàn〕ငတံုး

106. 但〔dàn〕ဒါေပမယ့္

107. 骂人〔mà rén〕လူကို ဆဲသည္

108. 话〔huà〕စကား

109. 现在〔xiànzài〕အခု

110. 单单〔dāndan〕... သာလၽွင္

111. 二〔èr〕 ႏွစ္ ( ၂ )

112. 字〔zì〕စာလံုး

113. 也〔yě〕လည္း။ လည္းပဲ

114. 同样〔tóngyàng〕တူညီေသာ

115. 比如〔bǐrú〕ဥပမာ

116. 怎么〔zěnme〕ဘယ္လိုလဲ

117. 那么〔nàme〕ဒီေလာက္ေတာင္

118. 啊〔a〕ဝါက်ေနာက္ဆက္ပုဒ္

119. 就是〔jiùshì〕... ပဲေပါ့

120. 傻〔shǎ〕 ႏံုသည္။ အသည္။ တံုးသည္

Unicode Version

二百五 မြန်မာလို ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။


二百五 ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သင် သုံးဖူးကောင်း သုံးဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒီဝေါဟာရရဲ့ စတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဇစ်မြစ်ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။

二百五 èr bǎi wǔ

“ 他 是 个 二 百 五 ”,这 里 的 “ 二 百 五 ” 可 不 是 数 字 的 250 ,而 是 “ 傻 瓜 ” 的 意 思 。
" သူက 二百五 èr bǎi wǔ တစ်ယောက်ပဲ " ၊ ဒီထဲမှာ 二百五 èr bǎi wǔ ဆိုတာ သချၤာစကားလုံး ၂၅၀ မဟုတ်ပါဘူး၊ " ငတုံး " ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။

为 什 么 “ 二 百 五 ” 有 “ 傻 瓜 ” 的 意 思 呢 ?
ဘာကြောင့် 二百五 èr bǎi wǔ မှာ " ငတုံး " ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုး ရှိနေတာလဲ။

传 说 ,战 国 时 期 ,有 个 非 常 有 名 的 人 叫 苏 秦 。
ပါးစပ်ရာဇဝင်တွေအရ၊ " ကျန့် " နိုင်ငံခေတ်တုန်းက " စူးချင် " လို့ ခေါ်တဲ့ အလွန် နာမည်ကျော်ကြားသူတစ်ယောက် ရှိခဲ့တယ်။

他 在 齐 国 被 人 杀 了 ,齐 王 很 生 气 ,想 要 为 苏 秦 报 仇 ,可 一 时 又 找 不 到 凶 手 。
သူက "ချီ " နိုင်ငံမှာ အသတ်ခံလိုက်ရတယ်တော့ " ချီ " နိုင်ငံဘုရင်က အရမ်း ဒေါသထွက်သွားတယ်၊ " စူးချင် " အတွက် လက်စားချေချင်ပေမယ့်၊ လူသတ်သမားကို ရှာမတွေ့နိုင်ဖြစ်နေတယ်။

于 是 ,齐 王 想 到 了 一 个 办 法 。
ဒီလိုနဲ့ " ချီ " နိုင်ငံဘုရင်ဟာ နည်းလမ်းတစ်ခုကို စဉ်းစားမိသွားတယ်။

他 让 人 把 苏 秦 的 头 割 下 来 ,挂 在 城 门 上 ,旁 边 写 道 :苏 秦 是 个 内 奸 ,杀 了 他 的 人 可 以 得 到 一 千 两 黄 金 。
ဘုရင်က သူ့လူတွေကို " စူးချင် " ရဲ့ ခေါင်းကို ဖြတ်ခိုင်းပြီး၊ မြို့တံခါးပေါ်မှာ ချိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်၊ ဘေးမှာ ရေးထားတာက " စူးချင် " ဟာ သစ္စာဖောက် တစ်ယောက်ပါ၊ သူ့ကို သတ်လိုက်တဲ့လူဟာ ရွှေသားချိန် တစ်ထောင် ရလိမ့်မယ်။

不 久 ,就 有 四 个 人 来 到 齐 王 面 前 ,都 说 苏 秦 是 自 己 杀 的 。
မကြာပါဘူး၊ လူလေးယောက်ဟာ " ချီ " နိုင်ငံဘုရင် ရှေ့မှောက်ကို ရောက်လာပြီး၊ " စူးချင် " ကို သူတို့ကိုယ်တိုင် သတ်လိုက်တာပါလို့ ဝန်ခံပြောဆိုကြတယ်။

齐 王 问 :“ 一 千 两 黄 金 ,你 们 每 人 可 以 得 到 多 少 ?”
" ချီ " နိုင်ငံဘုရင်က မေးလိုက်တယ် " ရွှေသားချိန် တစ်ထောင်ကို သင်တို့တစ်ယောက်စီ ခွဲဝေယူရင် ဘယ်လောက်ရနိုင်မလဲ "။

四 个 人 不 知 道 自 己 中 计 了 ,还 高 兴地 回 答 :“ 每 人 二 百 五 。”
လူလေးယောက်ဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ထောင်ချောက်ထဲရောက်နေတာ မသိဘဲ၊ " တစ်ယောက်ကို 二百五 èr bǎi wǔ - ၂၅၀ ရမယ် " လို့ ဝမ်းသာပြီး ပြန်ဖြေလိုက်သေးတယ်။

齐 王 大 怒 道 :“ 来 人 ,把 这 四 个 ‘ 二 百 五 ‘ 推 出 去 杀 了 !”
" ချီ " နိုင်ငံဘုရင်ဟာ အကြီးအကျယ် ဒေါသထွက်ပြီး ပြောလိုက်တယ်၊ " လာကြစမ်း၊ ဒီ 二百五 èr bǎi wǔ - ၂၅၀ လေးကောင်ကို ဆွဲထုတ်သွားပြီး သတ်ပစ်ကြစမ်း " ။

这 四 个 人 成 了 替 死 鬼 被 杀 了 。
ဒီလူလေးယောက်ဟာ ဓားစာခံအဖြစ်နဲ့ အသတ်ခံလိုက်ရတယ်။

而 真 正 的 凶 手 据 说 是 秦 国 的 人 ,早 就 逃 回 秦 国 去 了 。
နောက်တော့ ပြောသံကြားတာက လူသတ်သမား အစစ်က " ချင် " နိုင်ငံကလူဖြစ်ပြီး၊ အစောကြီးကတည်းက " ချင် " နိုင်ငံကို ထွက်ပြေးသွားပြီ။

“ 二 百 五 ” 这 个 词 就 这 样 流 传 下 来 了 ,人 们 常 常 在 开 玩 笑 的 时 候 用 它 来 形 容 傻 瓜 、笨 蛋 ,但 它 不 是 骂 人 的 话 。
二百五 èr bǎi wǔ - ၂၅၀ ဆိုတဲ့ ဒီဝေါဟာရဟာ ဒီလိုမျိုးပေါ်ပေါက်လာတာလို့ ဆိုစမှတ်ပြုကြတယ်၊ လူတွေက နောက်ပြောင်ကြတဲ့အခါ အမြဲတမ်း အဲဒါကိုသုံးပြီး " ငနုံ၊ ငတုံး၊ ငအ " စသည်ဖြင့် ဖော်ပြကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါက သူများကို ဆဲဆိုတဲ့စကား မဟုတ်ပါဘူး။

现 在 ,单 单 一 个 “ 二 ” 字 也 有 同 样 的 意 思 ,比 如 “ 你 怎 么 那 么 二 啊 ” ,就 是 “ 你 怎 么 那 么 傻 啊 ” 的 意 思 。
အခု၊ " 二 èr ၂ " စာလုံး တစ်လုံးတည်းမှာလည်း အဲဒီလို အဓိပ္ပာယ်မျိုး ရှိပါတယ်၊ ဥပမာ- " 你 怎 么 那 么 二 啊 မင်း ဘာလို့ ဒီလောက်တုံးရတာလဲ ” ဆိုတာဟာ " 你 怎 么 那 么 傻 啊 မင်း ဘာလို့ ဒီလောက်တုံးရတာလ ဲ” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲပေါ့။

★ ဝေါဟာရများ

1. 他〔tā〕သူ

2. 是〔shì〕ဟုတ်သည်။ ဖြစ်သည်

3. 个〔ge〕... ယောက်

4. 二百五〔èr bǎi wǔ〕၂၅၀

5. 这里〔zhèlǐ〕ဒီမှာ

6. 的〔de〕တဲ့။ က

7. 不是...而是〔búshì...érshì〕မ ... ဟုတ်ဘဲ၊ ... ဟုတ်တယ်

8. 数字〔shùzì〕သချၤာစကားလုံး

9. 傻瓜〔shǎguā〕ငတုံး။ ငနုံ။ ငအ

10. 意思〔yìsī〕အဓိပ္ပာယ်

11. 为什么〔wèishénme〕ဘာကြောင့်လဲ

12. 有〔yǒu〕ရှိသည်

13. 呢〔ne〕ဝါကျနောက်ဆက်ပုဒ်

14. 传说〔chuánshuō〕တဆင့်စကားပြောသည်။ ပါးစပ်ရာဇဝင်။ ရိုးရာပုံပြင်

15. 战国〔zhànguó〕" ကျန့် " နိုင်ငံ ( BC-475 မှ BC-221 ထိ )

16. 时期〔shíqī〕အချိန်ကာလ

17. 非常〔fēicháng〕အလွန်အမင်း

18. 有名〔yǒumíng〕နာမည်ကြီးသော

19. 人〔rén〕လူ

20. 叫〔jiào〕 ခေါ်သည်

21. 苏秦〔sūqín〕လူအမည်

22. 在〔zài〕မှာ။ မှာရှိသည်

23. 齐国〔qíguó〕" ချီ " နိုင်ငံ ( BC-1066 မှ BC-256 ထိ 周 မင်းဆက်ခေတ်မှ ပြည်ထောင်တစ်ခု )

24. 被〔bèi〕... ခံရခြင်း

25. 杀〔shā〕သတ်သည်

26. 了〔le〕... ခဲ့တယ်။ ပြီးပြီ

27. 齐王〔qíwáng〕" ချီ " နိုင်ငံ ဘုရင်

28. 很〔hěn〕အရမ်း

29. 生气〔shēngqì〕စိတ်ဆိုးသည်

30. 想要〔xiǎngyào〕... ချင်သည်

31. 为〔wèi〕... အတွက်

32. 报仇〔bàochóu〕လက်စားချေသည်

33. 一时〔yìshí〕အချိန်တိုလေး။ ယာယီ

34. 又〔yòu〕လည်းပဲ။ နောက်ထပ်

35. 找不到〔zhǎo búdào〕ရှာမတွေ့ပါ

36. 凶手〔xiōngshǒu〕လူသတ်သမား

37. 于是〔yúshì〕သို့ဖြစ်၍။ ဤသို့အားဖြင့်

38. 想到〔xiǎngdào〕စဉ်းစားမိသည်

39. 一个〔yíge〕တစ်ခု

40. 办法〔bànfǎ〕နည်းလမ်း

41. 让〔ràng〕... စေသည်။ ... ခိုင်းသည်

42. 把〔bǎ〕... ကို

43. 头〔tóu〕 ခေါင်း

44. 割下来〔gē xiàlái〕 ဖြတ်လိုက်သည်

45. 挂〔guà〕ချိတ်ဆွဲသည်

46. 城门〔chéngmén〕မြို့တံခါး

47. 上〔shàng〕အပေါ်

48. 旁边〔pángbiān〕 ဘေးဘက်

49. 写道〔xiědào〕 ရေးသားသည်

50. 内奸〔nèijiān〕အတွင်းသူလျှို။ အသားထဲက လောက်ကောင်

51. 可以〔kěyǐ〕... နိုင်သည်

52. 得到〔dédào〕ရရှိသည်

53. 一千〔yìqiān〕တစ်ထောင်

54. 两〔liǎng〕တရုတ်အောင်စ ( ဂရမ် ငါးဆယ်နှင့် ညီမျှသည် )

55. 黄金〔huángjīn〕 ရွှေ။ ရွှေဝါ

56. 不久〔bùjiǔ〕မကြာပါ

57. 就〔jiù〕... သာလျှင်

58. 四个〔sìge〕 လေးယောက်

59. 来到〔láidào〕 ရောက်လာသည်

60. 面前〔miànqián〕 ရှေ့မှောက်

61. 都〔dōu〕အားလုံး

62. 说〔shuō〕 ပြောသည်

63. 自己〔zìjǐ〕မိမိ။ ကိုယ်တိုင်

64. 的〔de〕... ခဲ့တယ်

65. 问〔wèn〕 မေးသည်

66. 你们〔nǐmen〕မင်းတို့

67. 每人〔měirén〕လူတိုင်း

68. 多少〔duōshǎo〕ဘယ်လောက်လဲ

69. 不〔bù〕မ ( အငြင်း )

70. 知道〔zhīdào〕သိသည်

71. 中计〔zhòngjì〕 ထောင်ချောက်ထဲ သက်ဆင်းမိသည်

72. 还〔hái〕... သေးသည်

73. 高兴地〔gāoxìng de〕ဝမ်းသာစွာ

74. 回答〔huídá〕 ပြန်ဖြေသည်

75. 大怒〔dànù〕အကြီးအကျယ် ဒေါသထွက်သည်

76. 道〔dào〕 ပြောဆိုသည်။ ပြောသည်

77. 来人〔láirén〕လာကြစမ်း

78. 这〔zhè〕ဒီ။ ဒါ

79. 推出去〔tuū chūqù〕ဆွဲထုတ်သွားသည်

80. 成〔chéng〕 ဖြစ်သည်

81. 替死鬼〔tìsǐguǐ〕ဓားစာခံ

82. 而〔ér〕 ပြီး

83. 真正〔zhēnzhèng〕အစစ်။ အစစ်အမှန်

84. 据说〔jùshuō〕 ပြောသံကြားရသည်။ ... သတဲ့

85. 秦国〔qínguó〕" ချင် " နိုင်ငံ ( BC-221 မှ BC-206 ထိ )

86. 早就〔zǎojiù〕အစောကြီး ကတည်းက

87. 逃〔táo〕တိမ်းရှောင်သည်။ ပြေးသည်

88. 回〔huí〕 ပြန်သည်

89. 去〔qù〕သွားသည်

90. 这个〔zhège〕ဒီတစ်ခု

91. 词〔cí〕စကားလုံး။ ဝေါဟာရ

92. 就〔jiù〕... ပဲ။ ပဲပေါ့

93. 这样〔zhèyàng〕ဒီလို

94. 流传〔liúchuán〕ဆိုစမှတ်ပြုသည်

95. 下来〔xiàlái〕... လာသည်

96. 人们〔rénmen〕လူတွေ

97. 常常〔chángchang〕အမြဲတမ်း

98. 在〔zài〕... မှာ

99. 开玩笑〔kāiwánxiào〕 နောက်ပြောင်သည်

100. 的时候〔de shíhòu〕... တဲ့အခါမှာ

101. 用〔yòng〕အသုံးပြုသည်

102. 它〔tā〕အဲဒါ

103. 来〔lái〕လာသည်

104. 形容〔xíngróng〕 ဖော်ပြသည်

105. 笨蛋〔bèndàn〕ငတုံး

106. 但〔dàn〕ဒါပေမယ့်

107. 骂人〔mà rén〕လူကို ဆဲသည်

108. 话〔huà〕စကား

109. 现在〔xiànzài〕အခု

110. 单单〔dāndan〕... သာလျှင်

111. 二〔èr〕 နှစ် ( ၂ )

112. 字〔zì〕စာလုံး

113. 也〔yě〕လည်း။ လည်းပဲ

114. 同样〔tóngyàng〕တူညီသော

115. 比如〔bǐrú〕ဥပမာ

116. 怎么〔zěnme〕ဘယ်လိုလဲ

117. 那么〔nàme〕ဒီလောက်တောင်

118. 啊〔a〕ဝါကျနောက်ဆက်ပုဒ်

119. 就是〔jiùshì〕... ပဲပေါ့

120. 傻〔shǎ〕 နုံသည်။ အသည်။ တုံးသည်

Source: Du Chinese
    Comment
    FB Comment

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2013. Language Century - All Rights Reserved
Template Created by Language Century