ေငြေပးေခ်ျခင္း စနစ္အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးၾကျခင္း။ကုန္သြယ္ေရးကိစၥေတြကို တိုင္ပင္ၾကတဲ့အခါ ေငြေပးေခ်တဲ့စနစ္ကလည္း အေရးႀကီးတဲ့ က႑တစ္ခု ျဖစ္တာမို႔ ေငြေပးေခ်တဲ့စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နမူနာဝါက်ေလးေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

1. 出口货款是用什么方式结箅?
☞ Chūkǒu huòkuǎn shì yòng shénme fāngshì jiésuàn?
☞ ခ်ဴးhခိုေဟာ့ခြမ္ရွစ္h ယံု႔(င္)ရွဲhမဲာ့ဖန္းf(င္)ရွစ္h က်ယ္စြမ့္
☞ Export ကို ဘယ္နည္းနဲ႔ ေငြရွင္းတာလဲ။

2. 出口货款结算,我们至今仍多采用信用证,尤其是以不可撒销信用证为基础的货款跟单汇票结算的方式。
☞ Chūkǒu huòkuǎn jiésuàn, wǒmen zhìjīn réng duōcǎi yòng xìnyòngzhèng, yóuqí shì yǐ bùkě sǎxiāo xìnyòngzhèng wéi jīchǔ de huìkuǎn gēn dānhuìpiào jiésuàn de fāngshì.
☞ ခ်ဴးhခိုေဟာ့ခြမ္က်ယ္စြမ့္ ေဝၚမဲင္က်ိhက်င္း ရဲင္r(င္)ေတာဆိုင္ယံု႔(င္) ရွင့္ယံု႔(င္)က်ဲင့္h(င္) ယိုးခ်ီရွစ္h ပုခဲယ္စာေရွာင္း ရွင့္ယံု႔(င္)က်ဲင့္h(င္) ေဝက်ီးခ်ဴhတဲ့ေဟြ႕ခြမ္ ကဲင္းတန္းေဟြ႕ေဖ်ာက္ က်ယ္စြမ့္တဲ့ဖန္းf(င္)ရွစ္h
☞ Export ကို အမ်ားအားျဖင့္ Letter of Credit (L/C) ၊ အထူးသျဖင့္ L/C ကို မဖ်က္သိမ္းျခင္းအေပၚ အေျခခံတဲ့ Documentary Bill စနစ္နဲ႔ ေငြရွင္းပါတယ္။

3. 你们希望用何种货币付款呢?
☞ Nǐmen xīwàng yòng hézhǒng huòbì fùkuǎn ne?
☞ နီမဲင္ရွီးဝမ့္(င္) ယံု႔(င္)ဟဲယ္းက်ံဳh(င္)ေဟာ့ပိ ဖုfခြမ္နဲ
☞ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာေငြနဲ႔ ရွင္းခ်င္ပါသလဲ။

4. 人民币或者欧元。
☞ Rénmínbì huòzhě ōuyuán.
☞ ရဲင္းrမ်င္ပိ ေဟာ့က်ယ္h အိုးယြမ္
☞ တ႐ုတ္ေငြ ဒါမွမဟုတ္ ယူ႐ိုေငြ (Euro) နဲ႔ ရွင္းခ်င္ပါတယ္။

5. 你们接受分期付款方式吗?
☞ Nǐmen jiēshòu fēnqī fùkuǎn fāngshì ma?
☞ နီမဲင္က်ဲ႐ွိဳ႕h ဖဲင္းfခ်ီး ဖုfခြမ္ဖန္းf(င္)ရွစ္hမား
☞ ခင္ဗ်ားတို႔က အရစ္က် ေငြရွင္းစနစ္ကို လက္ခံပါသလား။

6. 可以。
☞ Kěyǐ.
☞ ခဲယ္းယီ
☞ လက္ခံပါတယ္။

7. 我们建议首期付款20%,余额按月分期付款。
☞ Wǒmen jiànyì shǒuqī fùkuǎn bǎi fēnzhī èrshí, yú'é ànyuè fēnqī fùkuǎn.
☞ ေဝၚမဲင္က်န္႔ယိ ႐ွိဳhခ်ီးဖုfခြမ္ ပိုင္ဖဲင္းfက်ီးh အဲာ့rရွီh ယြီးအဲယ္ အန္႔ယြဲ႕ ဖဲင္းfခ်ီးဖုfခြမ္
☞ ပထမဆံုး ၂၀% အရင္ရွင္းၿပီး ေနာက္လတိုင္းမွာ အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ေငြရွင္းမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အႀကံျပဳပါတယ္။

8. 没问题。
☞ Méi wèntí.
☞ ေမဝဲင့္ထီ
☞ ကိစၥမရွိပါဘူး။

9. 我们将开立以贵方为受益人的信用证,以美元结算。
☞ Wǒmen jiāng kāilì yǐ guìfāng wéi shòuyìrén de xìnyòngzhèng, yǐ měiyuán jiésuàn.
☞ ေဝၚမဲင္က်န္း(င္)ခိုင္းလိ ယီေကြ႕ဖန္းf(င္) ေဝ႐ွိဳ႕hယိရဲင္rတဲ့ ရွင့္ယံု႔(င္)က်ဲင့္h(င္) ယီးေမယြမ္ က်ယ္စြမ့္
☞ ခင္ဗ်ားတို႔က အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရသူအေနနဲ႔ L/C ဖြင့္မယ္၊ ေဒၚလာနဲ႔ ရွင္းမယ္။

10. 那不行,只能以欧元结算。
☞ Nà bùxíng, zhǐ néng yǐ ōuyuán jiésuàn.
☞ နာ့ ပုရွင္(င္) က်ီhနဲင္း(င္) ယီအိုးယြမ္ က်ယ္စြမ့္
☞ မရပါဘူး၊ ယူ႐ိုနဲ႔ပဲ ရွင္းရပါမယ္။

11. 我们希望除了欧元之外,贵方能接受其他货币的付款。
☞ Wǒmen xīwàng chúle ōuyuán zhīwài, guìfāng néng jiēshòu qítā huòbì de fùkuǎn.
☞ ေဝၚမဲင္ရွီးဝမ့္(င္) ခ်ဴhလဲာ့ အိုးယြမ္က်ီးhဝိုက္ ေကြ႕ဖန္းf(င္) နဲင္(င္)က်ဲ႐ွိဳ႕h ခ်ီထားေဟာ့ပိတဲ့ ဖုfခြမ္
☞ ယူ႐ိုအျပင္ တျခားေငြကိုလည္း ခင္ဗ်ားတို႔ လက္ခံႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။

12. 你们接受付款单方式吗?
☞ Nǐmen jiēshòu fùkuǎndān fāngshì ma?
☞ နီမဲင္ က်ဲ႐ွိဳ႕h ဖုfခြမ္တန္း ဖန္းf(င္)ရွစ္hမား
☞ ခင္ဗ်ားတို႔က Advice of Payment စနစ္ကို လက္ခံပါသလား။

13. 用信用证付款是我们最常用的支付方式。
☞ Yòng xìnyòngzhèng fùkuǎn shì wǒmen zuì chángyòng de zhīfù fāngshì.
☞ ယံု႔(င္) ရွင့္ယံု႔(င္)က်ဲင့္h(င္)တဲ့ ဖုfခြမ္ ရွစ္h ေဝၚမဲင္ ေဇြ႕zခ်န္h(င္)ယံု႔(င္)တဲ့ က်ီးhဖုfဖန္းf(င္)ရွစ္h
☞ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသံုးမ်ားတာက L/C ေငြရွင္းစနစ္ပါ။

14. 请尽快开信用证,以便装船。
☞ Qǐng jìnkuài kāi xìnyòngzhāng, yǐbiàn zhuāngchuán.
☞ ခ်င္(င္)က်င့္ခြိဳက္ ခိုင္း ရွင့္ယံု႔(င္)က်န္းh(င္) ယီျပန္႔ ကြၽမ္းh(င္)ခြၽမ္h
☞ သေဘၤာေပၚ ကုန္တင္ဖို႔ L/C ကို ျမန္ျမန္ ဖြင့္ထားပါ။

15. 请开一张以我方受益人的信用证,金额为30万欧元,有效期至2017年5月3日。
☞ Qǐng kāi yìzhāng yǐ wǒfāng shòuyìrén de xìnyòngzhèng, jīn'é wéi sānshí wàn ōuyuán, yǒuxiàoqī zhì èr líng yī qī nián wǔyuè sānrì.
☞ ခ်င္(င္)ခိုင္းယိက်န္းh(င္) ယီ ေဝၚဖန္းf(င္) ႐ွိဳ႕hယိရဲင္rတဲ့ ရွင့္ယံု႔(င္)က်ဲင့္h(င္) က်င္းအဲယ္ေဝ စန္းရွီhဝမ့္ အိုးယြမ္ ယိုေရွာက္ခ်ီး က်ိh အဲာ့rလင္(င္)ယီးခ်ီးႏ်န္ ဝူယြဲ႕ စန္း႐ြတ္r
☞ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဖက္က အက်ိဳးခံစားခြင့္ရသူ အေနနဲ႔ L/C ကို ဖြင့္ေပးပါ။ ေငြပမာဏက ယူ႐ိုေငြ သံုးသိန္းပါ။ သက္တမ္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္ေန႔အထိ လုပ္ေပးပါ။

16. 这张信用证的有效期是多久?
☞ Zhèzhāng xìnyòngzhèng de yǒuxiàoqī shì duōjiǔ?
☞ က်ဲ႕hက်န္းh(င္) ရွင့္ယံု႔(င္)က်ဲင့္h(င္)တဲ့ ယိုေရွာက္ခ်ီး ရွစ္h ေတာက်ိဳ
☞ ဒီ L/C ရဲ႕ သက္တမ္းက ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ။

Unicode Version

ငွေပေးချေခြင်း စနစ်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးကြခြင်း။


ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စတွေကို တိုင်ပင်ကြတဲ့အခါ ငွေပေးချေတဲ့စနစ်ကလည်း အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်တာမို့ ငွေပေးချေတဲ့စနစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နမူနာဝါကျလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

1. 出口货款是用什么方式结箅?
☞ Chūkǒu huòkuǎn shì yòng shénme fāngshì jiésuàn?
☞ ချူးhခိုဟော့ခွမ်ရှစ်h ယုံ့(င်)ရှဲhမဲာ့ဖန်းf(င်)ရှစ်h ကျယ်စွမ့်
☞ Export ကို ဘယ်နည်းနဲ့ ငွေရှင်းတာလဲ။

2. 出口货款结算,我们至今仍多采用信用证,尤其是以不可撒销信用证为基础的货款跟单汇票结算的方式。
☞ Chūkǒu huòkuǎn jiésuàn, wǒmen zhìjīn réng duōcǎi yòng xìnyòngzhèng, yóuqí shì yǐ bùkě sǎxiāo xìnyòngzhèng wéi jīchǔ de huìkuǎn gēn dānhuìpiào jiésuàn de fāngshì.
☞ ချူးhခိုဟော့ခွမ်ကျယ်စွမ့် ဝေါ်မဲင်ကျိhကျင်း ရဲင်r(င်)တောဆိုင်ယုံ့(င်) ရှင့်ယုံ့(င်)ကျဲင့်h(င်) ယိုးချီရှစ်h ပုခဲယ်စာရှောင်း ရှင့်ယုံ့(င်)ကျဲင့်h(င်) ဝေကျီးချူhတဲ့ဟွေ့ခွမ် ကဲင်းတန်းဟွေ့ဖျောက် ကျယ်စွမ့်တဲ့ဖန်းf(င်)ရှစ်h
☞ Export ကို အများအားဖြင့် Letter of Credit (L/C) ၊ အထူးသဖြင့် L/C ကို မဖျက်သိမ်းခြင်းအပေါ် အခြေခံတဲ့ Documentary Bill စနစ်နဲ့ ငွေရှင်းပါတယ်။

3. 你们希望用何种货币付款呢?
☞ Nǐmen xīwàng yòng hézhǒng huòbì fùkuǎn ne?
☞ နီမဲင်ရှီးဝမ့်(င်) ယုံ့(င်)ဟဲယ်းကျုံh(င်)ဟော့ပိ ဖုfခွမ်နဲ
☞ ခင်ဗျားတို့ ဘာငွေနဲ့ ရှင်းချင်ပါသလဲ။

4. 人民币或者欧元。
☞ Rénmínbì huòzhě ōuyuán.
☞ ရဲင်းrမျင်ပိ ဟော့ကျယ်h အိုးယွမ်
☞ တရုတ်ငွေ ဒါမှမဟုတ် ယူရိုငွေ (Euro) နဲ့ ရှင်းချင်ပါတယ်။

5. 你们接受分期付款方式吗?
☞ Nǐmen jiēshòu fēnqī fùkuǎn fāngshì ma?
☞ နီမဲင်ကျဲရှို့h ဖဲင်းfချီး ဖုfခွမ်ဖန်းf(င်)ရှစ်hမား
☞ ခင်ဗျားတို့က အရစ်ကျ ငွေရှင်းစနစ်ကို လက်ခံပါသလား။

6. 可以。
☞ Kěyǐ.
☞ ခဲယ်းယီ
☞ လက်ခံပါတယ်။

7. 我们建议首期付款20%,余额按月分期付款。
☞ Wǒmen jiànyì shǒuqī fùkuǎn bǎi fēnzhī èrshí, yú'é ànyuè fēnqī fùkuǎn.
☞ ဝေါ်မဲင်ကျန့်ယိ ရှိုhချီးဖုfခွမ် ပိုင်ဖဲင်းfကျီးh အဲာ့rရှီh ယွီးအဲယ် အန့်ယွဲ့ ဖဲင်းfချီးဖုfခွမ်
☞ ပထမဆုံး ၂၀% အရင်ရှင်းပြီး နောက်လတိုင်းမှာ အရစ်ကျစနစ်နဲ့ ငွေရှင်းမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ အကြံပြုပါတယ်။

8. 没问题。
☞ Méi wèntí.
☞ မေဝဲင့်ထီ
☞ ကိစ္စမရှိပါဘူး။

9. 我们将开立以贵方为受益人的信用证,以美元结算。
☞ Wǒmen jiāng kāilì yǐ guìfāng wéi shòuyìrén de xìnyòngzhèng, yǐ měiyuán jiésuàn.
☞ ဝေါ်မဲင်ကျန်း(င်)ခိုင်းလိ ယီကွေ့ဖန်းf(င်) ဝေရှို့hယိရဲင်rတဲ့ ရှင့်ယုံ့(င်)ကျဲင့်h(င်) ယီးမေယွမ် ကျယ်စွမ့်
☞ ခင်ဗျားတို့က အကျိုးခံစားခွင့် ရသူအနေနဲ့ L/C ဖွင့်မယ်၊ ဒေါ်လာနဲ့ ရှင်းမယ်။

10. 那不行,只能以欧元结算。
☞ Nà bùxíng, zhǐ néng yǐ ōuyuán jiésuàn.
☞ နာ့ ပုရှင်(င်) ကျီhနဲင်း(င်) ယီအိုးယွမ် ကျယ်စွမ့်
☞ မရပါဘူး၊ ယူရိုနဲ့ပဲ ရှင်းရပါမယ်။

11. 我们希望除了欧元之外,贵方能接受其他货币的付款。
☞ Wǒmen xīwàng chúle ōuyuán zhīwài, guìfāng néng jiēshòu qítā huòbì de fùkuǎn.
☞ ဝေါ်မဲင်ရှီးဝမ့်(င်) ချူhလဲာ့ အိုးယွမ်ကျီးhဝိုက် ကွေ့ဖန်းf(င်) နဲင်(င်)ကျဲရှို့h ချီထားဟော့ပိတဲ့ ဖုfခွမ်
☞ ယူရိုအပြင် တခြားငွေကိုလည်း ခင်ဗျားတို့ လက်ခံနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။

12. 你们接受付款单方式吗?
☞ Nǐmen jiēshòu fùkuǎndān fāngshì ma?
☞ နီမဲင် ကျဲရှို့h ဖုfခွမ်တန်း ဖန်းf(င်)ရှစ်hမား
☞ ခင်ဗျားတို့က Advice of Payment စနစ်ကို လက်ခံပါသလား။

13. 用信用证付款是我们最常用的支付方式。
☞ Yòng xìnyòngzhèng fùkuǎn shì wǒmen zuì chángyòng de zhīfù fāngshì.
☞ ယုံ့(င်) ရှင့်ယုံ့(င်)ကျဲင့်h(င်)တဲ့ ဖုfခွမ် ရှစ်h ဝေါ်မဲင် ဇွေ့zချန်h(င်)ယုံ့(င်)တဲ့ ကျီးhဖုfဖန်းf(င်)ရှစ်h
☞ ကျွန်တော်တို့ အသုံးများတာက L/C ငွေရှင်းစနစ်ပါ။

14. 请尽快开信用证,以便装船。
☞ Qǐng jìnkuài kāi xìnyòngzhāng, yǐbiàn zhuāngchuán.
☞ ချင်(င်)ကျင့်ခွိုက် ခိုင်း ရှင့်ယုံ့(င်)ကျန်းh(င်) ယီပြန့် ကျွမ်းh(င်)ချွမ်h
☞ သင်္ဘောပေါ် ကုန်တင်ဖို့ L/C ကို မြန်မြန် ဖွင့်ထားပါ။

15. 请开一张以我方受益人的信用证,金额为30万欧元,有效期至2017年5月3日。
☞ Qǐng kāi yìzhāng yǐ wǒfāng shòuyìrén de xìnyòngzhèng, jīn'é wéi sānshí wàn ōuyuán, yǒuxiàoqī zhì èr líng yī qī nián wǔyuè sānrì.
☞ ချင်(င်)ခိုင်းယိကျန်းh(င်) ယီ ဝေါ်ဖန်းf(င်) ရှို့hယိရဲင်rတဲ့ ရှင့်ယုံ့(င်)ကျဲင့်h(င်) ကျင်းအဲယ်ဝေ စန်းရှီhဝမ့် အိုးယွမ် ယိုရှောက်ချီး ကျိh အဲာ့rလင်(င်)ယီးချီးနျန် ဝူယွဲ့ စန်းရွတ်r
☞ ကျွန်တော်တို့ဖက်က အကျိုးခံစားခွင့်ရသူ အနေနဲ့ L/C ကို ဖွင့်ပေးပါ။ ငွေပမာဏက ယူရိုငွေ သုံးသိန်းပါ။ သက်တမ်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ ၃ ရက်နေ့အထိ လုပ်ပေးပါ။

16. 这张信用证的有效期是多久?
☞ Zhèzhāng xìnyòngzhèng de yǒuxiàoqī shì duōjiǔ?
☞ ကျဲ့hကျန်းh(င်) ရှင့်ယုံ့(င်)ကျဲင့်h(င်)တဲ့ ယိုရှောက်ချီး ရှစ်h တောကျို
☞ ဒီ L/C ရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
    Comment
    FB Comment

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2013. Language Century - All Rights Reserved
Template Created by Language Century