ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အေခၚအေဝၚမ်ား။ကမၻာေပၚမွာ ပန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရွိၿပီး၊ အေရာင္အေသြး၊ အနံ႔အဆင္းေပါင္းစံု ရွိၾကပါတယ္။ ပန္းအမည္မ်ားကို တ႐ုတ္လို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

一串红 yí chuàn hóng
ယီခြၽမ့္hဟုန္(င္) - ကလ်ာနီပန္း

睡莲 shuì lián
ေ႐ႊ႕hလ်န္ - ကုမုျဒာၾကာပန္း

铁力木 tiě lì mù
ထ်ယ္လိမု - ကံ့ေကာ္ပန္း

牵牛花 qiān niú huā
ခ်န္းႏ်ိဳဟြား - ကန္စြန္းပန္း။ ေခါင္းေလာင္းပန္း

郁金香 yù jīn xiāng
ယြိက်င္းရွမ္း(င္) - က်ဴးလစ္ပန္း

莲花 lián huā
လ်န္ဟြား - ၾကာပန္း

荷花 hé huā
ဟဲယ္ဟြား - ၾကာပန္း

子午莲 zǐ wǔ lián
ဇီးzဝူလ်န္ - ၾကာပုဏၰရိတ္ပန္း

鸡冠花 jī guān huā
က်ီးကြမ္းဟြား - ၾကက္ေမာက္ပန္း

阿拉伯茉莉 ā lā bó mò lì
အားလားေပၚေမာ့လိ - ၾကက္႐ုန္းပန္း

秋海棠 qiū hǎi táng
ခ်ိဳးဟိုင္ထန္(င္) - ေႂကြပန္း

香榄 xiāng lǎn
ရွမ္း(င္)လန္ - ခေရပန္း

紫罗兰 zǐ luó lán
ဇီzေလာလန္ - ခရမ္းရင့္ေရာင္ ျမင္းခြာပန္း

秋麒麟花 qiū qí lín huā
ခ်ိဳးခ်ီးလင္ဟြား - ခိုင္ေရႊ၀ါပန္း

木槿属 mù jǐn shǔ
မုက်င္း႐ွဴh - ေခါင္ရမ္းပန္း

朱槿 zhū jǐn
က်ဴးhက်င္ - ေခါင္ရမ္းပန္း

风铃草 fēng líng cǎo
ဖဲင္းf(င္)လင္း(င္)ေဆာင္ - ေခါင္းေလာင္းပန္း

喇叭花 lǎ ba huā
လာပါးဟြား - ေခါင္းေလာင္းပန္း

郁金香 yù jīn xiāng
ယြိက်င္းရွမ္း(င္) - ခတၱာပန္း

樱桃 yīng táo
ယင္း(င္)ေထာင္ - ခ်ယ္ရီပန္း

铁线莲 tiě xiàn lián
ထ်ယ္ရွန္႔လ်န္ - ခြာညိဳပန္း

山柰 shān nài
ရွန္းhႏိုက္ - ဂမုန္း

拖鞋兰 tuō xié lán
ေထာရွဲလန္ - ဂမုန္္းသစ္ခြ

菊花 jú huā
ကြၽီဟြား - ဂႏၶမာပန္း

樱花 yīng huā
ယင္း(င္)ဟြား - ဂ်ပန္ ခ်ယ္ရီပန္း။ ဆာကုရ

金链花 jīn liàn huā
က်င္းလ်န္႔ဟြား - ငုပန္း

黄金雨 huáng jīn yǔ
ဟြမ္(င္)က်င္းယြီ - ငု၀ါပန္း

白草果 bái cǎo guǒ
ပိုင္းေဆာင္ေကာ္ - ေငြပန္း

白玉兰 bái yù lán
ပိုင္ယြိလန္ - စကားျဖဴပန္း

黄玉兰 huáng yù lán
ဟြမ္(င္)ယြိလန္ - စကား၀ါပန္း

玉兰 yù lán
ယြိလန္ - စံကားပန္း

茉莉花 mò lì huā
ေမာ့လိဟြား - စံပယ္ပန္း

三角梅 sān jiǎo méi
စန္းေက်ာင္ေမ - စကၠဴပန္း

纸花 zhǐ huā
က်ီhဟြား - စကၠဴပန္း

金凤花 jīn fèng huā
က်င္းဖဲင့္f(င္)ဟြား - စိန္ပန္း

黄金菊 huáng jīn jú
ဟြမ္(င္)က်င္းကြ်ီ - စိန္ျခယ္ပန္း

檀香 tán xiāng
ထန္ရွမ္း(င္) - စႏၵကူးပန္း

雪莲 xuě lián
႐ႊယ္လ်န္ - ဆီးႏွင္းေတာင္ ၾကာပဒုမၼာ

马鞭草 mǎ biān cǎo
မာျပန္းေဆာင္ - ေဆာင္ေတာ္ကူးပန္း

圆锥飞蛾藤 yuán zhuī fēi é téng
ယြမ္ေကြ်းhေဖးfအဲယ္းထဲင္(င္) - ေဆာင္ေတာ္ကူးပန္း

杜鹃花 dù juān huā
တုကြၽမ္းဟြား - ဇလပ္ပန္း

栀子 zhī zi
က်ီးhဇစ္z - ဇီဇ၀ါပန္း

康乃馨 kāng nǎi xīn
ခန္း(င္)ႏိုင္ရွင္း - ေဇာ္မႊားပန္္း

小茉莉 xiǎo mò lì
ေရွာင္ေမာ့လိ - ဇြန္ပန္း

夜來香 yè lái xiāng
ယဲ့လိုင္ရွမ္း(င္) - ညေမႊးပန္း

鸡蛋花 jī dàn huā
က်ီးတန္႔ဟြား - တရုတ္စကားပန္း

栀子花 zhī zi huā
က်ီးhဇစ္zဟြား - တ႐ုတ္စကားပန္း

梅花 méi huā
ေမဟြား - တ႐ုတ္ဇီးပန္း

水仙花 shuǐ xiān huā
ေ႐ႊhရွန္းဟြား - တ႐ုတ္ေနမင္းဂမုန္းပန္း

月季花 yuè jì huā
ယြဲ႕က်ိဟြား - တ႐ုတ္ႏွင္းဆီပန္း

茶花 chá huā
ခ်ာhဟြား - တ႐ုတ္ဖေယာင္းပန္း

山茶花 shān chá huā
ရွန္းhခ်ာhဟြား - တ႐ုတ္ဖေယာင္းပန္း

野蔷薇 yě qiáng wēi
ယယ္ခ်န္(င္)ေဝး - ေတာႏွင္းဆီပန္း။ ႏွင္းဆီအ႐ိုင္း

常青藤 cháng qīng téng
ခ်န္h(င္)ခ်င္း(င္)ထဲင္(င္) - တိုက္ကပ္ႏြယ္ပန္း

珊瑚藤 shān hú téng
ရွန္းhဟူးထဲင္(င္) - တိုက္ပန္း

金盏花 jīn zhǎn huā
က်င္းက်န္hဟြား - ထပ္တစ္ရာပန္း

雏菊 chú jú
ခ်ဴးhကြၽီ - ေဒစီပန္း

金钱花 jīn qián huā
က်င္းခ်န္ဟြား - ေဒစီပန္း

大丽花 dà lì huā
တာ့လိဟြား - ေဒလီယာပန္း

天竺牡丹 tiān zhú mǔ dān
ထ်န္းက်ဴးhမူတန္း - ေဒလီယာပန္း

艾草 ài cǎo
အိုက္ေဆာင္ - ေဒါနပန္း

凤仙花 fèng xiān huā
ဖဲင့္f(င္)ရွန္းဟြား - ဒန္းပန္း

鱼尾菊 yú wěi jú
ယြီးေဝကြၽွီ - ေဒါင္းဖန္၀ါပန္း

金鱼草 jīn yú cǎo
က်င္းယြီးေဆာင္ - နဂါးေခါင္းပန္း

向日葵 xiàng rì kuí
ရွန္႔(င္)႐ြတ္rေခြ - ေနၾကာပန္း

金合欢 jīn hé huān
က်င္းဟဲယ္ဟြမ္း - နန္းလံုးႀကိဳင္ပန္း

迎春花 yíng chūn huā
ယင္(င္)ခြၽင္းhဟြား - ေႏြဦးႀကိဳပြင့္ဝါပန္း

夹竹桃 jiā zhú táo
က်ားက်ဴးhေထာင္ - ႏြယ္သာကီပန္း

玫瑰花 méi guī huā
ေမေကြးဟြား - ႏွင္းဆီပန္း

百合 bǎi hé
ပိုင္ဟဲယ္ - ႏွင္းပန္း

山丹 shān dān
ရွန္းhတန္း - ႏွင္းပန္းနီ

紫檀花 zǐ tán huā
ဇီzထန္ဟြား - ပိေတာက္ပန္း

牡丹 mǔ dān
မူတန္း - ပီအိုနီပန္း

芍药 sháo yao
ေရွာင္hေယာက္ - ပင္ေပ်ာ့ပီအိုနီပန္း

桂花 guì huā
ေကြ႕ဟြား - ပင္လံုးႀကိဳင္ပန္း။ လုလင္ေက်ာ္ပန္း

舞花姜属 wǔ huā jiāng shǔ
ဝူဟြားက်န္း(င္)႐ွဴh - ပန္းတိမ္ငိုပန္း

红掌 hóng zhǎng
ဟုန္း(င္)က်န္h(င္) - ပိန္းပန္း

红厚壳 hóng hòu ké
ဟုန္(င္)ဟို႔ခဲယ္ - ပုန္းညက္ပန္း

龙船花 lóng chuán huā
လံုး(င္)ခြၽမ္hဟြား - ပုဏၰရိတ္ပန္း

金银花 jīn yín huā
က်င္းယင္ဟြား - ပ်ားရည္စုပ္ပန္း

石斛属 shí hú shǔ
ရွီhဟူး႐ွဴh - ဖေယာင္းပန္း

水葫芦 shuǐ hú lu
ေ႐ႊhဟူးလူ - ေဗဒါပန္း

美人蕉 měi rén jiāo
ေမရဲင္rေက်ာင္း - ဗုဒၶသရဏပန္း

虞美人 yú měi rén
ယြီးေမရဲင္r - ဘိန္းပန္းအနီ

西班牙茉莉 xī bān yá mò lì
ရွီးပန္းယာေမာ့လိ - မေလးပန္း

紫菀 zǐ wǎn
ဇီးzဝမ္ - ေမၿမိဳ႕ပန္း

柳花 liǔ huā
လ်ိဳဟြား - မိုးမခပန္း

挑花 táo huā
ေထာင္ဟြား - မက္မံုပန္း

素馨 sù xīn
စုရွင္း - ျမတ္ေလးပန္း

九里香 jiǔ lǐ xiāng
က်ိဳးလီရွမ္း(င္) - ယုဇနပန္း

香客来 xiān kè lái
ရွန္းခဲါ့လိုင္ - ယုန္နား႐ြက္ပန္း

变叶木 biàn yè mù
ျပန္႔ယဲ့မု - ႐ြက္လွပန္း

姜花 jiāng huā
က်န္း(င္)ဟြား - ေရႊပန္း

喇叭花 lǎ ba huā
လာပါးဟြား - သခြတ္ပန္း

黄毛石豆兰 huáng máo shí dòu lán
ဟြမ္း(င္)ေမာင္ရွီhတို႔လန္ - သဇင္ပန္း

蒲桃 pú táo
ဖူးေထာင္ - သေျပပန္း

琼崖海棠 qióng yá hǎi táng
ခ်ံဳး(င္)ယားဟိုင္ထန္(င္) - သရဖီပန္း

华贵璎珞木 huá guì yīng luò mù
ဟြာေကြ႕ယင္း(င္)ေလာ့မု - ေသာ္ကပန္း

三色槿 sān sè jǐn
စန္းစဲ့က်င္ - သံုးေရာင္လိပ္ျပာပန္း

兰花 lán huā
လန္ဟြား - သစ္ခြပန္း

剑兰 jiàn lán
က်န္႔လန္ - သစၥာပန္း

娑罗 suō luó
ေစာေလာ္ - အင္ၾကင္ပန္း

烟筒花 yān tǒng huā
ယန္းထံု(င္)ဟြား - ဧကရာဇ္ပန္း

Unicode Version

ပန်းအမျိုးမျိုး အခေါ်အဝေါ်များ။


ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပန်းအမျိုးအစားများစွာရှိပြီး၊ အရောင်အသွေး၊ အနံ့အဆင်းပေါင်းစုံ ရှိကြပါတယ်။ ပန်းအမည်များကို တရုတ်လို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။

一串红 yí chuàn hóng
ယီချွမ့်hဟုန်(င်) - ကလျာနီပန်း

睡莲 shuì lián
ရွှေ့hလျန် - ကုမုဒြာကြာပန်း

铁力木 tiě lì mù
ထျယ်လိမု - ကံ့ကော်ပန်း

牵牛花 qiān niú huā
ချန်းနျိုဟွား - ကန်စွန်းပန်း။ ခေါင်းလောင်းပန်း

郁金香 yù jīn xiāng
ယွိကျင်းရှမ်း(င်) - ကျူးလစ်ပန်း

莲花 lián huā
လျန်ဟွား - ကြာပန်း

荷花 hé huā
ဟဲယ်ဟွား - ကြာပန်း

子午莲 zǐ wǔ lián
ဇီးzဝူလျန် - ကြာပုဏ္ဏရိတ်ပန်း

鸡冠花 jī guān huā
ကျီးကွမ်းဟွား - ကြက်မောက်ပန်း

阿拉伯茉莉 ā lā bó mò lì
အားလားပေါ်မော့လိ - ကြက်ရုန်းပန်း

秋海棠 qiū hǎi táng
ချိုးဟိုင်ထန်(င်) - ကြွေပန်း

香榄 xiāng lǎn
ရှမ်း(င်)လန် - ခရေပန်း

紫罗兰 zǐ luó lán
ဇီzလောလန် - ခရမ်းရင့်ရောင် မြင်းခွာပန်း

秋麒麟花 qiū qí lín huā
ချိုးချီးလင်ဟွား - ခိုင်ရွှေဝါပန်း

木槿属 mù jǐn shǔ
မုကျင်းရှူh - ခေါင်ရမ်းပန်း

朱槿 zhū jǐn
ကျူးhကျင် - ခေါင်ရမ်းပန်း

风铃草 fēng líng cǎo
ဖဲင်းf(င်)လင်း(င်)ဆောင် - ခေါင်းလောင်းပန်း

喇叭花 lǎ ba huā
လာပါးဟွား - ခေါင်းလောင်းပန်း

郁金香 yù jīn xiāng
ယွိကျင်းရှမ်း(င်) - ခတ္တာပန်း

樱桃 yīng táo
ယင်း(င်)ထောင် - ချယ်ရီပန်း

铁线莲 tiě xiàn lián
ထျယ်ရှန့်လျန် - ခွာညိုပန်း

山柰 shān nài
ရှန်းhနိုက် - ဂမုန်း

拖鞋兰 tuō xié lán
ထောရှဲလန် - ဂမုန်းသစ်ခွ

菊花 jú huā
ကျွီဟွား - ဂန္ဓမာပန်း

樱花 yīng huā
ယင်း(င်)ဟွား - ဂျပန် ချယ်ရီပန်း။ ဆာကုရ

金链花 jīn liàn huā
ကျင်းလျန့်ဟွား - ငုပန်း

黄金雨 huáng jīn yǔ
ဟွမ်(င်)ကျင်းယွီ - ငုဝါပန်း

白草果 bái cǎo guǒ
ပိုင်းဆောင်ကော် - ငွေပန်း

白玉兰 bái yù lán
ပိုင်ယွိလန် - စကားဖြူပန်း

黄玉兰 huáng yù lán
ဟွမ်(င်)ယွိလန် - စကားဝါပန်း

玉兰 yù lán
ယွိလန် - စံကားပန်း

茉莉花 mò lì huā
မော့လိဟွား - စံပယ်ပန်း

三角梅 sān jiǎo méi
စန်းကျောင်မေ - စက္ကူပန်း

纸花 zhǐ huā
ကျီhဟွား - စက္ကူပန်း

金凤花 jīn fèng huā
ကျင်းဖဲင့်f(င်)ဟွား - စိန်ပန်း

黄金菊 huáng jīn jú
ဟွမ်(င်)ကျင်းကျွီ - စိန်ခြယ်ပန်း

檀香 tán xiāng
ထန်ရှမ်း(င်) - စန္ဒကူးပန်း

雪莲 xuě lián
ရွှယ်လျန် - ဆီးနှင်းတောင် ကြာပဒုမ္မာ

马鞭草 mǎ biān cǎo
မာပြန်းဆောင် - ဆောင်တော်ကူးပန်း

圆锥飞蛾藤 yuán zhuī fēi é téng
ယွမ်ကျွေးhဖေးfအဲယ်းထဲင်(င်) - ဆောင်တော်ကူးပန်း

杜鹃花 dù juān huā
တုကျွမ်းဟွား - ဇလပ်ပန်း

栀子 zhī zi
ကျီးhဇစ်z - ဇီဇဝါပန်း

康乃馨 kāng nǎi xīn
ခန်း(င်)နိုင်ရှင်း - ဇော်မွှားပန်း

小茉莉 xiǎo mò lì
ရှောင်မော့လိ - ဇွန်ပန်း

夜來香 yè lái xiāng
ယဲ့လိုင်ရှမ်း(င်) - ညမွှေးပန်း

鸡蛋花 jī dàn huā
ကျီးတန့်ဟွား - တရုတ်စကားပန်း

栀子花 zhī zi huā
ကျီးhဇစ်zဟွား - တရုတ်စကားပန်း

梅花 méi huā
မေဟွား - တရုတ်ဇီးပန်း

水仙花 shuǐ xiān huā
ရွှေhရှန်းဟွား - တရုတ်နေမင်းဂမုန်းပန်း

月季花 yuè jì huā
ယွဲ့ကျိဟွား - တရုတ်နှင်းဆီပန်း

茶花 chá huā
ချာhဟွား - တရုတ်ဖယောင်းပန်း

山茶花 shān chá huā
ရှန်းhချာhဟွား - တရုတ်ဖယောင်းပန်း

野蔷薇 yě qiáng wēi
ယယ်ချန်(င်)ဝေး - တောနှင်းဆီပန်း။ နှင်းဆီအရိုင်း

常青藤 cháng qīng téng
ချန်h(င်)ချင်း(င်)ထဲင်(င်) - တိုက်ကပ်နွယ်ပန်း

珊瑚藤 shān hú téng
ရှန်းhဟူးထဲင်(င်) - တိုက်ပန်း

金盏花 jīn zhǎn huā
ကျင်းကျန်hဟွား - ထပ်တစ်ရာပန်း

雏菊 chú jú
ချူးhကျွီ - ဒေစီပန်း

金钱花 jīn qián huā
ကျင်းချန်ဟွား - ဒေစီပန်း

大丽花 dà lì huā
တာ့လိဟွား - ဒေလီယာပန်း

天竺牡丹 tiān zhú mǔ dān
ထျန်းကျူးhမူတန်း - ဒေလီယာပန်း

艾草 ài cǎo
အိုက်ဆောင် - ဒေါနပန်း

凤仙花 fèng xiān huā
ဖဲင့်f(င်)ရှန်းဟွား - ဒန်းပန်း

鱼尾菊 yú wěi jú
ယွီးဝေကျွှီ - ဒေါင်းဖန်ဝါပန်း

金鱼草 jīn yú cǎo
ကျင်းယွီးဆောင် - နဂါးခေါင်းပန်း

向日葵 xiàng rì kuí
ရှန့်(င်)ရွတ်rခွေ - နေကြာပန်း

金合欢 jīn hé huān
ကျင်းဟဲယ်ဟွမ်း - နန်းလုံးကြိုင်ပန်း

迎春花 yíng chūn huā
ယင်(င်)ချွင်းhဟွား - နွေဦးကြိုပွင့်ဝါပန်း

夹竹桃 jiā zhú táo
ကျားကျူးhထောင် - နွယ်သာကီပန်း

玫瑰花 méi guī huā
မေကွေးဟွား - နှင်းဆီပန်း

百合 bǎi hé
ပိုင်ဟဲယ် - နှင်းပန်း

山丹 shān dān
ရှန်းhတန်း - နှင်းပန်းနီ

紫檀花 zǐ tán huā
ဇီzထန်ဟွား - ပိတောက်ပန်း

牡丹 mǔ dān
မူတန်း - ပီအိုနီပန်း

芍药 sháo yao
ရှောင်hယောက် - ပင်ပျော့ပီအိုနီပန်း

桂花 guì huā
ကွေ့ဟွား - ပင်လုံးကြိုင်ပန်း။ လုလင်ကျော်ပန်း

舞花姜属 wǔ huā jiāng shǔ
ဝူဟွားကျန်း(င်)ရှူh - ပန်းတိမ်ငိုပန်း

红掌 hóng zhǎng
ဟုန်း(င်)ကျန်h(င်) - ပိန်းပန်း

红厚壳 hóng hòu ké
ဟုန်(င်)ဟို့ခဲယ် - ပုန်းညက်ပန်း

龙船花 lóng chuán huā
လုံး(င်)ချွမ်hဟွား - ပုဏ္ဏရိတ်ပန်း

金银花 jīn yín huā
ကျင်းယင်ဟွား - ပျားရည်စုပ်ပန်း

石斛属 shí hú shǔ
ရှီhဟူးရှူh - ဖယောင်းပန်း

水葫芦 shuǐ hú lu
ရွှေhဟူးလူ - ဗေဒါပန်း

美人蕉 měi rén jiāo
မေရဲင်rကျောင်း - ဗုဒ္ဓသရဏပန်း

虞美人 yú měi rén
ယွီးမေရဲင်r - ဘိန်းပန်းအနီ

西班牙茉莉 xī bān yá mò lì
ရှီးပန်းယာမော့လိ - မလေးပန်း

紫菀 zǐ wǎn
ဇီးzဝမ် - မေမြို့ပန်း

柳花 liǔ huā
လျိုဟွား - မိုးမခပန်း

挑花 táo huā
ထောင်ဟွား - မက်မုံပန်း

素馨 sù xīn
စုရှင်း - မြတ်လေးပန်း

九里香 jiǔ lǐ xiāng
ကျိုးလီရှမ်း(င်) - ယုဇနပန်း

香客来 xiān kè lái
ရှန်းခဲါ့လိုင် - ယုန်နားရွက်ပန်း

变叶木 biàn yè mù
ပြန့်ယဲ့မု - ရွက်လှပန်း

姜花 jiāng huā
ကျန်း(င်)ဟွား - ရွှေပန်း

喇叭花 lǎ ba huā
လာပါးဟွား - သခွတ်ပန်း

黄毛石豆兰 huáng máo shí dòu lán
ဟွမ်း(င်)မောင်ရှီhတို့လန် - သဇင်ပန်း

蒲桃 pú táo
ဖူးထောင် - သပြေပန်း

琼崖海棠 qióng yá hǎi táng
ချုံး(င်)ယားဟိုင်ထန်(င်) - သရဖီပန်း

华贵璎珞木 huá guì yīng luò mù
ဟွာကွေ့ယင်း(င်)လော့မု - သော်ကပန်း

三色槿 sān sè jǐn
စန်းစဲ့ကျင် - သုံးရောင်လိပ်ပြာပန်း

兰花 lán huā
လန်ဟွား - သစ်ခွပန်း

剑兰 jiàn lán
ကျန့်လန် - သစ္စာပန်း

娑罗 suō luó
စောလော် - အင်ကြင်ပန်း

烟筒花 yān tǒng huā
ယန်းထုံ(င်)ဟွား - ဧကရာဇ်ပန်း

ပန္း - ပန္းမ်ား - ပန္းအမည္ - ပန္းနာမည္ - ပန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး - ပန္းအေခၚအေဝၚ - ပန်း - ပန်းများ - ပန်းအမည် - ပန်းနာမည် - ပန်းအမျိုးမျိုး - ပန်းအခေါ်အဝေါ် - Flower - flower - Flowers - flowers - hua1 - hua - huā - 花
    Comment
    FB Comment

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2013. Language Century - All Rights Reserved
Template Created by Language Century