ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ အေခၚအေဝၚမ်ား။ေန႔စဥ္စားသံုးေနတဲ့ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေတြရဲ႕ တ႐ုတ္လို ေခၚေဝၚပံု ေဝါဟာရေတြကို ျမန္မာအကၡရာစဥ္အတိုင္း စုစည္းေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

蔬菜 shū cài
႐ွဴးhဆိုက္ - ဟင္းသီးဟင္းရြက္

芦笋 lú sǔn
လူးစြင္ - ကၫြတ္

洋蘑菇 yáng mó gu
ယန္း(င္)ေမာ္ကု - ေကာက္႐ိုးမိႈ

金合欢 jīn hé huān
က်င္းဟဲယ္ဟြမ္း - ကင္ပြန္းခ်ဥ္

皂角 zào jiǎo
ေဇာက္zေက်ာင္ - ကင္ပြန္းခ်ဥ္

空心菜 kōng xīn cài
ခံုး(င္)ရွင္းဆိုက္ - ကန္စြန္း႐ြက္

蕹菜 wēng cài
ဝဲင္း(င္)ဆိုက္ - ကန္စြန္း႐ြက္

红薯 hóng shǔ
ဟုန္း(င္)႐ွဴh - ကန္စြန္းဥ

芥兰 gài lán
ကိုက္လန္ - ကိုက္လန္

芥兰花 gài lán huā
ကိုက္လန္ဟြား - ကိုက္လန္ပန္း

石花菜 shí huā cài
ရွီhဟြားဆိုက္ - ေက်ာက္ပြင့္

冬瓜 dōng guā
တံုး(င္)ကြား - ေက်ာက္ဖ႐ံုသီး

莲子 lián zǐ
လ်န္းဇီz - ၾကာေစ့

莲藕 lián ǒu
လ်န္းအို - ၾကာစြယ္

洋葱 yáng cōng
ယန္(င္)ဆံုး(င္) - ၾကက္သြန္နီ

大蒜 dà suàn
တာ့စြမ့္ - ၾကက္သြန္ျဖဴ

蒜芽 suàn yá
စြမ့္ယာ - ၾကက္သြန္ျဖဴၿမိတ္

蒜苗 suàn miáo
စြမ့္ေျမာင္ - ၾကက္သြန္ျဖဴအူတိုင္

蒜薹 suàn tái
စြမ့္ထိုင္ - ၾကက္သြန္ျဖဴအူတိုင္

青葱 qīng cōng
ခ်င္း(င္)ဆံုး(င္) - ၾကက္သြန္ၿမိတ္

苦瓜 kǔ guā
ခူကြား - ၾကက္ဟင္းခါးသီး

咸菜 xián cài
ရွန္ဆိုက္ - ႀကံမဆိုင္

木蝴蝶 mù hú dié
မုဟူးတ်ယ္ - ေၾကာင္လ်ာသီး

木耳 mù ěr
မုအဲယ္r - ႂကြက္နား႐ြက္မိႈ

银耳 yín ěr
ယင္းအဲယ္r - ႂကြက္နား႐ြက္မိႈျဖဴ

紫花茄 zǐ huā qié
ဇီzဟြားခ်ယ္ - ခရမ္းကေစာ့သီး

紫球茄 zǐ qiú qié
ဇီzခ်ိဳးခ်ယ္ - ခရမ္းႂကြပ္သီး

蕃茄 fān qié
ဖန္းfခ်ယ္ - ခရမ္းခ်ဥ္သီး

西红柿 xī hóng shì
ရွီးဟုန္(င္)ရွစ္h - ခရမ္းခ်ဥ္သီး

茄子 qié zi
ခ်ယ္ဇစ္z - ခရမ္းသီး

长茄子 cháng qié zi
ခ်န္းh(င္)ခ်ယ္ဇစ္z - ခရမ္းသီး အရွည္သီး

丝瓜 sī guā
စီးကြား - ခ၀ဲသီး

玫瑰茄 méi guī qié
ေမေကြးခ်ယ္ - ခ်ဥ္ေပါင္႐ြက္

洋麻 yáng má
ယန္း(င္)မာ - ခ်ဥ္ေပါင္႐ြက္

佛手 fó shǒu guā
ေဖာf႐ွိဳhကြား - ေဂၚရခါးသီး

高丽菜 gāo lì cài
ေကာင္းလိဆိုက္ - ေဂၚဖီထုပ္

卷心菜 juǎn xīn cài
ကြၽမ္ရွင္းဆိုက္ - ေဂၚဖီထုပ္

包菜 bāo cài
ေပါင္းဆိုက္ - ေဂၚဖီထုပ္

薤 xiè
ရွဲ႕ - ဂ်ဴးျမစ္

韭菜根 jiǔ cài gēn
က်ိဳဆိုက္ကဲင္း - ဂ်ဴးျမစ္

姜 jiāng
က်န္း(င္) - ဂ်င္း

生姜 shēng jiāng
ရွဲင္းh(င္)က်န္း(င္) - ဂ်င္းစိမ္း

子姜 zǐ jiāng
ဇီzက်န္း(င္) - ဂ်င္းႏု

青椒 qīng jiāo
ခ်င္း(င္)ေက်ာင္း - င႐ုတ္ပြစိမ္း

辣椒 là jiāo
လာ့ေက်ာင္း - င႐ုတ္သီး

香蕉茎 xiāng jiāo jīng
ရွမ္း(င္)ေက်ာင္းက်င္း(င္) - ငွက္ေပ်ာအူ

香茅 xiāng máo
ရွမ္း(င္)ေမာင္ - စပါးလင္

凉薯 liáng shǔ
လ်န္း(င္)႐ွဴh - စိမ္းစားဥ

生菜 shēng cài
ရွဲင္းh(င္)ဆိုက္ - ဆလပ္႐ြက္

油柑子 yóu gān zi
ယိုကန္းဇစ္z - ဆီးျဖဴသီး။ ဇီးျဖဴသီး

臭菜 chòu cài
ခ်ိဳ႕hဆိုက္ - ဆူးပုတ္႐ြက္

臭叶 chòu yè
ခ်ိဳ႕hယဲ့ - ဆူးပုတ္႐ြက္

冬菇 dōng gu
တံုး(င္)ကု - ေဆာင္းမိႈ

冬笋 dōng sǔn
တံုး(င္)စြင္ - ေဆာင္းမၽွစ္

小米 xiǎo mǐ
ေရွာင္းမီ - ဆပ္

蕨菜 jué cài
ကြၽယ္ဆိုက္ - ဍရင္ေကာက္ပင္

韭菜 jiǔ cài
က်ိဳဆိုက္ - တ႐ုတ္ၾကက္သြန္ၿမိတ္

芹菜 qín cài
ခ်င္ဆိုက္ - တ႐ုတ္နံနံ

香芹 xiāng qín
ရွမ္း(င္)ခ်င္ - တ႐ုတ္နံနံ

郁金 yù jīn
ယြိက်င္း - ေတာနႏြင္း

臭豆 chòu dòu
ခ်ိဳ႕hတို႔ - ဒညင္းသီး။ တညင္းသီး

决明 jué míng
ကြၽဲမ်င္(င္) - ဒန္႔ကြၽဲ

鼓槌 gǔ chuí
ကူေခြၽh - ဒန္႔သလြန္သီး

香菜 xiāng cài
ရွမ္း(င္)ဆိုက္ - နံနံပင္

芫荽 yán suī
ယန္ေစြး - နံနံပင္

大头菜 dà tóu cài
တာ့ထိုဆိုက္ - ႏိုကိုဥ။ သေဘၤာမုန္လာ

水萝卜 shuǐ luó bō
ေ႐ႊhေလာ္ေပါ - ေႏြရာသီ မုန္လာဥ

高粱 gāo liáng
ေကာင္းလ်န္(င္) - ႏွံစားေျပာင္း

木薯 mù shǔ
မု႐ွဴh - ပီေလာပီနံဥ

薄荷 bò hē
ေပါ့ဟဲယ္း - ပူစီနံ

香蜂草 xiāng fēng cǎo
ရွမ္း(င္)ဖဲင္းf(င္)ေဆာင္ - ပူစီနံ

扁豆 biǎn dòu
ျပန္တို႔ - ပဲႀကီး

翅豆 chì dòu
ခ်ိhတို႔ - ပဲေစာင္းလ်ားသီး

四棱豆 sì léng dòu
စြတ္လဲင္(င္)တို႔ - ပဲေစာင္းလ်ားသီး

豆角 dòu jiǎo
တို႔ေက်ာင္ - ပဲေတာင့္ရွည္

虾豆 xiā dòu
ရွားတို႔ - ပဲပုစြန္

豆芽 dòu yá
တို႔ယာ - ပဲပင္ေပါက္

豆腐 dòu fu
တို႔ဖုf - ပဲျပား

翅豆根 chì dòu gēn
ခ်ိhတို႔ကဲင္း - ပဲျမစ္

蛇瓜 shé guā
ရွဲယ္hကြား - ပဲလင္းေႁမြသီး

九塔 jiǔ tǎ
က်ိဳးထာ - ပင္စိမ္း

罗勒 luó lè
ေလာ္လဲာ့ - ပင္စိမ္း

海带 hǎi dài
ဟိုင္တိုက္ - ပင္လယ္ေက်ာက္ပြင့္

茭白 jiāo bái
ေက်ာင္းပိုင္ - ပိတ္စြယ္

黄花菜 huáng huā cài
ဟြမ္(င္)ဟြားဆိုက္ - ပန္းေျခာက္

菜花 cài huā
ဆိုက္ဟြား - ပန္းေဂၚဖီ

西兰花 xī lán huā
ရွီးလန္ဟြား - ပန္းေဂၚဖီစိမ္း

芋艿 yù nǎi
ယြိႏိုင္ - ပိန္းဥ

芋头 yù tou
ယြိထို - ပိန္းဥ

黄槐 huáng huái
ဟြမ္း(င္)ဟြိဳင္ - ျပည္ပန္းညိဳ

玉米 yù mǐ
ယြိမီ - ေျပာင္းဖူး

藏青果 zàng qīng guǒ
ဇန္႔z(င္)ခ်င္း(င္)ေကာ္ - ဖန္ခါးသီး

西葫芦 xī hú lu
ရွီးဟူးလူ - ဗူးသခြား

葫芦瓜 hú lu guā
ဟူးလူကြား - ဗူးခါးသီး

葫芦 hú lu
ဟူးလူ - ဗူးသီး

法国豆 fǎ guó dòu
ဖာfေကာ္တို႔ - ဗိုလ္စားပဲ

菠菜 bō cài
ေပါဆိုက္ - ဘိလပ္ ဟင္းႏုႏြယ္

朝天椒 cháo tiān jiāo
ေခ်ာင္hထ်န္းေက်ာင္း - မိုးေမၽွာ္ င႐ုပ္သီး

油菜 yóu cài
ယိုဆိုက္ - မုန္ညင္း

苦菜 kǔ cài
ခူဆိုက္ - မုန္ညင္းခါး

雪里蕻 xuě lǐ hóng
႐ႊဲလီဟုန္(င္) - မုန္ညင္းနီ

黄白菜 huáng bái cài
ဟြမ္း(င္)ပိုင္ဆိုက္ - မုန္ညင္းဖူး

大白菜 dà bái cài
တာ့ပိုင္ဆိုက္ - မုန္ညင္းျဖဴ။ မုန္ညင္းထုပ္

芥菜 jiè cài
က်ဲ႕ဆိုက္ - မုန္ညင္း႐ြက္။ မုန္ညင္းစိမ္း

胡萝卜 hú luó bo
ဟူးေလာ္ေပါ - မုန္လာဥနီ

白萝卜 bái luó bo
ပိုင္းေလာ္ေပါ - မုန္လာဥျဖဴ

萝卜 luó bo
ေလာ္ေပါ - မုန္လာဥျဖဴ

花生 huā shēng
ဟြားရွဲင္းh(င္) - ေျမပဲ

天胡荽 tiān hú suī
ထ်န္းဟူေစြး - ျမင္းခြာ႐ြက္

马蹄菜 mǎ tí cài
မာထီဆိုက္ - ျမင္းခြာ႐ြက္

竹笋 zhú sǔn
က်ဴးhစြင္ - မွ်စ္

腌酸笋 yān suān sǔn
ယန္းစြမ္းစြင္ - မၽွစ္ခ်ဥ္

笋干 sǔn gān
စြင္ကန္း - မၽွစ္ေျခာက္

蘑菇 mó gu
ေမာ္ကု - မိႈ

紫芝 zǐ zhī
ဇီzက်ီးh - မိႈညိဳ

水蕹 shuǐ wēng
ေ႐ႊhဝဲင္း(င္) - ေရကန္စြန္း

莼菜 chún cài
ခြၽင္ဆိုက္ - ေရစမံု

菰笋 gū sǔn
ကူးစြင္ - ေရေျပာင္းဖူး

茭白 jiāo bái
ေက်ာင္းပိုင္ - ေရေျပာင္းဖူး

水田芥 shuǐ tián gài
ေ႐ႊhထ်န္ကိုက္ - ေရမုန္ညင္း

紫菜 zǐ cài
ဇီzဆိုက္ - ေရေမွာ္

秋葵 qiū kuí
ခ်ိဳးေခြ - ႐ံုးပတီသီး

西洋豆 xī yáng dòu
ရွီးယန္(င္)တို႔ - ႐ံုးပတီသီး

大芫荽 dà yán suī
တာ့ယန္ေစြး - ရွမ္းနံနံ

构姞 gòu jì
ကို႔က်ိ - ေရွာက္သီး

豌豆 wān dòu
ဝမ္းတို႔ - ေ႐ႊပဲသီး

南瓜 nán guā
နန္ကြား - ေ႐ႊဖ႐ံုသီး

金南瓜 jīn nán guā
က်င္းနန္ကြား - ေ႐ႊဖ႐ံုသီး

蒟箬 jǔ ruò
ကြၽီေရာ့r - ဝဥ

甜菜 tián cài
ထ်န္ဆိုက္ - သၾကားမုန္လာ

黄瓜 huáng guā
ဟြမ္(င္)ကြား - သခြားသီး

胡瓜 hú guā
ဟူကြား - သခြားသီး

小黄瓜 xiǎo huáng guā
ေရွာင္ဟြမ္(င္)ကြား - သခြားသီး အငယ္စား

无花果 wú huā guǒ
ဝူဟြားေကာ္ - သဖန္းသီး

苋菜 xiàn cài
ရွန္႔ဆိုက္ - ဟင္းႏုႏြယ္

葛薯 gē shǔ
ကဲယ္း႐ွဴh - အာဒါလြတ္

土豆 tǔ dòu
ထူတို႔ - အာလူး

马铃薯 mǎ líng shǔ
မာလင္း(င္)႐ွဴh - အာလူး

洋芋 yáng yù
ယန္(င္)ယြိ - အာလူး

莴笋 wō sǔn
ေဝါစြင္ - ေအာ္စြန္း

Unicode Version

ဟင်းသီးဟင်းရွက် အခေါ်အဝေါ်များ။


နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရဲ့ တရုတ်လို ခေါ်ဝေါ်ပုံ ဝေါဟာရတွေကို မြန်မာအက္ခရာစဉ်အတိုင်း စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။

蔬菜 shū cài
ရှူးhဆိုက် - ဟင်းသီးဟင်းရွက်

芦笋 lú sǔn
လူးစွင် - ကညွတ်

洋蘑菇 yáng mó gu
ယန်း(င်)မော်ကု - ကောက်ရိုးမှို

金合欢 jīn hé huān
ကျင်းဟဲယ်ဟွမ်း - ကင်ပွန်းချဉ်

皂角 zào jiǎo
ဇောက်zကျောင် - ကင်ပွန်းချဉ်

空心菜 kōng xīn cài
ခုံး(င်)ရှင်းဆိုက် - ကန်စွန်းရွက်

蕹菜 wēng cài
ဝဲင်း(င်)ဆိုက် - ကန်စွန်းရွက်

红薯 hóng shǔ
ဟုန်း(င်)ရှူh - ကန်စွန်းဥ

芥兰 gài lán
ကိုက်လန် - ကိုက်လန်

芥兰花 gài lán huā
ကိုက်လန်ဟွား - ကိုက်လန်ပန်း

石花菜 shí huā cài
ရှီhဟွားဆိုက် - ကျောက်ပွင့်

冬瓜 dōng guā
တုံး(င်)ကွား - ကျောက်ဖရုံသီး

莲子 lián zǐ
လျန်းဇီz - ကြာစေ့

莲藕 lián ǒu
လျန်းအို - ကြာစွယ်

洋葱 yáng cōng
ယန်(င်)ဆုံး(င်) - ကြက်သွန်နီ

大蒜 dà suàn
တာ့စွမ့် - ကြက်သွန်ဖြူ

蒜芽 suàn yá
စွမ့်ယာ - ကြက်သွန်ဖြူမြိတ်

蒜苗 suàn miáo
စွမ့်မြောင် - ကြက်သွန်ဖြူအူတိုင်

蒜薹 suàn tái
စွမ့်ထိုင် - ကြက်သွန်ဖြူအူတိုင်

青葱 qīng cōng
ချင်း(င်)ဆုံး(င်) - ကြက်သွန်မြိတ်

苦瓜 kǔ guā
ခူကွား - ကြက်ဟင်းခါးသီး

咸菜 xián cài
ရှန်ဆိုက် - ကြံမဆိုင်

木蝴蝶 mù hú dié
မုဟူးတျယ် - ကြောင်လျာသီး

木耳 mù ěr
မုအဲယ်r - ကြွက်နားရွက်မှို

银耳 yín ěr
ယင်းအဲယ်r - ကြွက်နားရွက်မှိုဖြူ

紫花茄 zǐ huā qié
ဇီzဟွားချယ် - ခရမ်းကစော့သီး

紫球茄 zǐ qiú qié
ဇီzချိုးချယ် - ခရမ်းကြွပ်သီး

蕃茄 fān qié
ဖန်းfချယ် - ခရမ်းချဉ်သီး

西红柿 xī hóng shì
ရှီးဟုန်(င်)ရှစ်h - ခရမ်းချဉ်သီး

茄子 qié zi
ချယ်ဇစ်z - ခရမ်းသီး

长茄子 cháng qié zi
ချန်းh(င်)ချယ်ဇစ်z - ခရမ်းသီး အရှည်သီး

丝瓜 sī guā
စီးကွား - ခဝဲသီး

玫瑰茄 méi guī qié
မေကွေးချယ် - ချဉ်ပေါင်ရွက်

洋麻 yáng má
ယန်း(င်)မာ - ချဉ်ပေါင်ရွက်

佛手 fó shǒu guā
ဖောfရှိုhကွား - ဂေါ်ရခါးသီး

高丽菜 gāo lì cài
ကောင်းလိဆိုက် - ဂေါ်ဖီထုပ်

卷心菜 juǎn xīn cài
ကျွမ်ရှင်းဆိုက် - ဂေါ်ဖီထုပ်

包菜 bāo cài
ပေါင်းဆိုက် - ဂေါ်ဖီထုပ်

薤 xiè
ရှဲ့ - ဂျူးမြစ်

韭菜根 jiǔ cài gēn
ကျိုဆိုက်ကဲင်း - ဂျူးမြစ်

姜 jiāng
ကျန်း(င်) - ဂျင်း

生姜 shēng jiāng
ရှဲင်းh(င်)ကျန်း(င်) - ဂျင်းစိမ်း

子姜 zǐ jiāng
ဇီzကျန်း(င်) - ဂျင်းနု

青椒 qīng jiāo
ချင်း(င်)ကျောင်း - ငရုတ်ပွစိမ်း

辣椒 là jiāo
လာ့ကျောင်း - ငရုတ်သီး

香蕉茎 xiāng jiāo jīng
ရှမ်း(င်)ကျောင်းကျင်း(င်) - ငှက်ပျောအူ

香茅 xiāng máo
ရှမ်း(င်)မောင် - စပါးလင်

凉薯 liáng shǔ
လျန်း(င်)ရှူh - စိမ်းစားဥ

生菜 shēng cài
ရှဲင်းh(င်)ဆိုက် - ဆလပ်ရွက်

油柑子 yóu gān zi
ယိုကန်းဇစ်z - ဆီးဖြူသီး။ ဇီးဖြူသီး

臭菜 chòu cài
ချို့hဆိုက် - ဆူးပုတ်ရွက်

臭叶 chòu yè
ချို့hယဲ့ - ဆူးပုတ်ရွက်

冬菇 dōng gu
တုံး(င်)ကု - ဆောင်းမှို

冬笋 dōng sǔn
တုံး(င်)စွင် - ဆောင်းမျှစ်

小米 xiǎo mǐ
ရှောင်းမီ - ဆပ်

蕨菜 jué cài
ကျွယ်ဆိုက် - ဍရင်ကောက်ပင်

韭菜 jiǔ cài
ကျိုဆိုက် - တရုတ်ကြက်သွန်မြိတ်

芹菜 qín cài
ချင်ဆိုက် - တရုတ်နံနံ

香芹 xiāng qín
ရှမ်း(င်)ချင် - တရုတ်နံနံ

郁金 yù jīn
ယွိကျင်း - တောနနွင်း

臭豆 chòu dòu
ချို့hတို့ - ဒညင်းသီး။ တညင်းသီး

决明 jué míng
ကျွဲမျင်(င်) - ဒန့်ကျွဲ

鼓槌 gǔ chuí
ကူချွေh - ဒန့်သလွန်သီး

香菜 xiāng cài
ရှမ်း(င်)ဆိုက် - နံနံပင်

芫荽 yán suī
ယန်စွေး - နံနံပင်

大头菜 dà tóu cài
တာ့ထိုဆိုက် - နိုကိုဥ။ သင်္ဘောမုန်လာ

水萝卜 shuǐ luó bō
ရွှေhလော်ပေါ - နွေရာသီ မုန်လာဥ

高粱 gāo liáng
ကောင်းလျန်(င်) - နှံစားပြောင်း

木薯 mù shǔ
မုရှူh - ပီလောပီနံဥ

薄荷 bò hē
ပေါ့ဟဲယ်း - ပူစီနံ

香蜂草 xiāng fēng cǎo
ရှမ်း(င်)ဖဲင်းf(င်)ဆောင် - ပူစီနံ

扁豆 biǎn dòu
ပြန်တို့ - ပဲကြီး

翅豆 chì dòu
ချိhတို့ - ပဲစောင်းလျားသီး

四棱豆 sì léng dòu
စွတ်လဲင်(င်)တို့ - ပဲစောင်းလျားသီး

豆角 dòu jiǎo
တို့ကျောင် - ပဲတောင့်ရှည်

虾豆 xiā dòu
ရှားတို့ - ပဲပုစွန်

豆芽 dòu yá
တို့ယာ - ပဲပင်ပေါက်

豆腐 dòu fu
တို့ဖုf - ပဲပြား

翅豆根 chì dòu gēn
ချိhတို့ကဲင်း - ပဲမြစ်

蛇瓜 shé guā
ရှဲယ်hကွား - ပဲလင်းမြွေသီး

九塔 jiǔ tǎ
ကျိုးထာ - ပင်စိမ်း

罗勒 luó lè
လော်လဲာ့ - ပင်စိမ်း

海带 hǎi dài
ဟိုင်တိုက် - ပင်လယ်ကျောက်ပွင့်

茭白 jiāo bái
ကျောင်းပိုင် - ပိတ်စွယ်

黄花菜 huáng huā cài
ဟွမ်(င်)ဟွားဆိုက် - ပန်းခြောက်

菜花 cài huā
ဆိုက်ဟွား - ပန်းဂေါ်ဖီ

西兰花 xī lán huā
ရှီးလန်ဟွား - ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း

芋艿 yù nǎi
ယွိနိုင် - ပိန်းဥ

芋头 yù tou
ယွိထို - ပိန်းဥ

黄槐 huáng huái
ဟွမ်း(င်)ဟွိုင် - ပြည်ပန်းညို

玉米 yù mǐ
ယွိမီ - ပြောင်းဖူး

藏青果 zàng qīng guǒ
ဇန့်z(င်)ချင်း(င်)ကော် - ဖန်ခါးသီး

西葫芦 xī hú lu
ရှီးဟူးလူ - ဗူးသခွား

葫芦瓜 hú lu guā
ဟူးလူကွား - ဗူးခါးသီး

葫芦 hú lu
ဟူးလူ - ဗူးသီး

法国豆 fǎ guó dòu
ဖာfကော်တို့ - ဗိုလ်စားပဲ

菠菜 bō cài
ပေါဆိုက် - ဘိလပ် ဟင်းနုနွယ်

朝天椒 cháo tiān jiāo
ချောင်hထျန်းကျောင်း - မိုးမျှော် ငရုပ်သီး

油菜 yóu cài
ယိုဆိုက် - မုန်ညင်း

苦菜 kǔ cài
ခူဆိုက် - မုန်ညင်းခါး

雪里蕻 xuě lǐ hóng
ရွှဲလီဟုန်(င်) - မုန်ညင်းနီ

黄白菜 huáng bái cài
ဟွမ်း(င်)ပိုင်ဆိုက် - မုန်ညင်းဖူး

大白菜 dà bái cài
တာ့ပိုင်ဆိုက် - မုန်ညင်းဖြူ။ မုန်ညင်းထုပ်

芥菜 jiè cài
ကျဲ့ဆိုက် - မုန်ညင်းရွက်။ မုန်ညင်းစိမ်း

胡萝卜 hú luó bo
ဟူးလော်ပေါ - မုန်လာဥနီ

白萝卜 bái luó bo
ပိုင်းလော်ပေါ - မုန်လာဥဖြူ

萝卜 luó bo
လော်ပေါ - မုန်လာဥဖြူ

花生 huā shēng
ဟွားရှဲင်းh(င်) - မြေပဲ

天胡荽 tiān hú suī
ထျန်းဟူစွေး - မြင်းခွာရွက်

马蹄菜 mǎ tí cài
မာထီဆိုက် - မြင်းခွာရွက်

竹笋 zhú sǔn
ကျူးhစွင် - မျှစ်

腌酸笋 yān suān sǔn
ယန်းစွမ်းစွင် - မျှစ်ချဉ်

笋干 sǔn gān
စွင်ကန်း - မျှစ်ခြောက်

蘑菇 mó gu
မော်ကု - မှို

紫芝 zǐ zhī
ဇီzကျီးh - မှိုညို

水蕹 shuǐ wēng
ရွှေhဝဲင်း(င်) - ရေကန်စွန်း

莼菜 chún cài
ချွင်ဆိုက် - ရေစမုံ

菰笋 gū sǔn
ကူးစွင် - ရေပြောင်းဖူး

茭白 jiāo bái
ကျောင်းပိုင် - ရေပြောင်းဖူး

水田芥 shuǐ tián gài
ရွှေhထျန်ကိုက် - ရေမုန်ညင်း

紫菜 zǐ cài
ဇီzဆိုက် - ရေမှော်

秋葵 qiū kuí
ချိုးခွေ - ရုံးပတီသီး

西洋豆 xī yáng dòu
ရှီးယန်(င်)တို့ - ရုံးပတီသီး

大芫荽 dà yán suī
တာ့ယန်စွေး - ရှမ်းနံနံ

构姞 gòu jì
ကို့ကျိ - ရှောက်သီး

豌豆 wān dòu
ဝမ်းတို့ - ရွှေပဲသီး

南瓜 nán guā
နန်ကွား - ရွှေဖရုံသီး

金南瓜 jīn nán guā
ကျင်းနန်ကွား - ရွှေဖရုံသီး

蒟箬 jǔ ruò
ကျွီရော့r - ဝဥ

甜菜 tián cài
ထျန်ဆိုက် - သကြားမုန်လာ

黄瓜 huáng guā
ဟွမ်(င်)ကွား - သခွားသီး

胡瓜 hú guā
ဟူကွား - သခွားသီး

小黄瓜 xiǎo huáng guā
ရှောင်ဟွမ်(င်)ကွား - သခွားသီး အငယ်စား

无花果 wú huā guǒ
ဝူဟွားကော် - သဖန်းသီး

苋菜 xiàn cài
ရှန့်ဆိုက် - ဟင်းနုနွယ်

葛薯 gē shǔ
ကဲယ်းရှူh - အာဒါလွတ်

土豆 tǔ dòu
ထူတို့ - အာလူး

马铃薯 mǎ líng shǔ
မာလင်း(င်)ရှူh - အာလူး

洋芋 yáng yù
ယန်(င်)ယွိ - အာလူး

莴笋 wō sǔn
ဝေါစွင် - အော်စွန်း

ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ - အသီးအ႐ြက္ - အသီးအႏွံ - ဟင္း႐ြက္ - အ႐ြက္ - ဟင္း - ဟင္း႐ြက္အမည္ - ဟင္း႐ြက္နာမည္ - ဟင္း႐ြက္အမ်ိဳးမ်ိဳး - ဟင္းလ်ာ - ဟင္း႐ြက္စံု - ဘာဟင္းလဲ - သက္သတ္လြတ္ - သတ္သတ္လြတ္ - ဟင္းေပါင္း - ဟင္းခ်က္စရာ - မီးဖိုေခ်ာင္ - ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း - အခ်က္အျပဳတ္ - စားစရာမ်ား - စားေသာက္ဖြယ္ရာ - စားေသာက္ဆိုင္ - resturant - Resturant - ထမင္းဆိုင္ - ထမင္းဟင္း - အေၾကာ္အေလွာ္ - ဟင်းသီးဟင်းရွက် - အသီးအရွက် - အသီးအနှံ - ဟင်းရွက် - အရွက် - ဟင်း - ဟင်းရွက်အမည် - ဟင်းရွက်နာမည် - ဟင်းရွက်အမျိုးမျိုး - ဟင်းလျာ - ဟင်းရွက်စုံ - ဘာဟင်းလဲ - သက်သတ်လွတ် - သတ်သတ်လွတ် - ဟင်းပေါင်း - ဟင်းချက်စရာ - မီးဖိုချောင် - ချက်ပြုတ်ခြင်း - အချက်အပြုတ် - စားစရာများ - စားသောက်ဖွယ်ရာ - စားသောက်ဆိုင် - ထမင်းဆိုင် - ထမင်းဟင်း - အကြော်အလှော် - မီႏူး - မီနူး - menu - Menu - MENU

အရွည္ဆံုး တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္အမည္က ဘာလဲ။တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ နာမည္က ေယဘုယ်အားျဖင့္ စာလံုးသံုးလံုး ရွိပါတယ္။ ေရွ႕ဆံုးတစ္လံုးက မ်ိဳးႏြယ္အမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ႏွစ္လံုးက ကိုယ္ပိုင္အမည္ပါ။

姓氏 xìng shì ဆိုတာက family name, surname ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာလို ဘာသာျပန္ရင္ေတာ့ မ်ိဳး႐ိုးအမည္ သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးႏြယ္အမည္လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ သားသမီးေတြကို ဖခင္ရဲ႕ မ်ိဳးႏြယ္အမည္အတိုင္း သတ္မွတ္မွည့္ေခၚေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ မ်ိဳးႏြယ္အမည္ စုစုေပါင္းဟာ ၁၈၀၀၀ ခန္႔ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာမွ 单字姓氏 လို႔ေခၚတဲ့ စာလံုးတစ္လံုးတည္း ပါဝင္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္၊ 双字姓氏 လို႔ ေခၚတဲ့ စာလံုးႏွစ္လံုး ပါဝင္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္၊ 三字姓氏 လို႔ေခၚတဲ့ စာလံုးသံုးလံုး ပါဝင္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္၊ 四字姓氏 လို႔ ေခၚတဲ့ စာလံုးေလးလံုးပါဝင္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္အမည္ေတြအျပင္၊ စာလံုးေရအမ်ားဆံုးအျဖစ္ စာလံုးကိုးလံုးထိ ပါဝင္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္အမည္ေတြပါ ရွိေနၾကပါတယ္။

စာလံုးတစ္လံုတည္း ပါဝင္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္အမည္ေတြနဲ႔ စာလံုးႏွစ္လံုး ပါဝင္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္အမည္ေတြဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ မ်ိဳးႏြယ္ေတြျဖစ္ၿပီး၊ စာလံုးသံုးလံုး ပါဝင္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္အမည္ေတြကေတာ့ တ႐ုတ္တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြအျပင္၊ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြမွာပါ အေတြ႕ရမ်ားၾကပါတယ္။ စာလံုးသံုးလံုးနဲ႔အထက္ ပါဝင္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္အမည္ေတြဟာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြမွာသာ အေတြ႕မ်ားၿပီး၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာေတာ့ အရမ္းနည္းပါးသြားပါၿပီ။

အေရအတြက္အားျဖင့္ ေဖာ္ျပရရင္ စာလံုးတစ္လံုးတည္းမ်ိဳးႏြယ္က ၅၃၁၃ ခု၊ စာလံုးႏွစ္လံုးမ်ိဳးႏြယ္က ၄၃၁၁ ခု၊ စာလံုးသံုးလံုးမ်ိဳးႏြယ္က ၁၆၁၅ ခု၊ စာလံုးေလးလံုးမ်ိဳးႏြယ္က ၅၇၁ ခု၊ စာလံုးငါးလံုးမ်ိဳးႏြယ္က ၉၆ ခု၊ စာလံုးေျခာက္လံုးမ်ိဳးႏြယ္က ၂၂ ခု၊ စာလံုးခုနစ္လံုးမ်ိဳးႏြယ္က ၇ ခု၊ စာလံုးရွစ္လံုးမ်ိဳးႏြယ္က ၃ ခု၊ စာလံုးကိုးလံုးမ်ိဳးႏြယ္က ၁ ခုအျပင္၊ အျခားစာလံုးမ်ားနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ မ်ိဳးႏြယ္ေတြက ၃၁၃၆ ခု ရွိေနၾကပါတယ္။ ( အေရအတြက္မ်ားမွာ သုေတသနစစ္တမ္းမ်ားအရ အေျပာင္းအလဲ ရိွႏိုင္ပါတယ္ )

စာလံုးတစ္လံုးတည္း ပါဝင္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္ဆိုတာက မ်ိဳးႏြယ္အမည္မွာ စာလံုးတစ္လံုးတည္း ရွိတာကို ရည္ညႊန္းတာပါ။ 赵 Zhào, 张 Zhāng, 王 Wáng, 李 Lǐ စတာေတြေပါ့။ ဥပမာ နာမည္က 张玲玲 Zhāng língling ဆိုရင္၊ မ်ိဳးႏြယ္က 张 Zhāng ပါ။

စာလံုးႏွစ္လံုး ပါဝင္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္ဆိုတာက မ်ိဳးႏြယ္အမည္မွာ စာလံုးႏွစ္လံုး ရွိတာကို ရည္ညႊန္းတာပါ။ 欧阳 Õuyáng, 司马 Sīmǎ, 纳兰 Nàlán, 南宫 Nángōng စတာေတြေပါ့။ ဥပမာ နာမည္က 司马迁 Sīmǎ qiān ဆိုရင္၊ မ်ိဳးႏြယ္က 司马 Sīmǎ ပါ။

စာလံုးသံုးလံုး ပါဝင္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္ဆိုတာက မ်ိဳးႏြယ္အမည္မွာ စာလံုးသံုးလံုး ရွိတာကို ရည္ညႊန္းတာပါ။ 那罗延 Nàluóyán, 郭布罗 Guōbùluó, 申穆哩 Shēnmùli စတာေတြေပါ့။ ဥပမာ နာမည္က 郭布罗润麒 Guōbùluó Rùnqí ဆိုရင္၊ မ်ိဳးႏြယ္က 郭布罗Guōbùluó ပါ။

စာလံုးေလးလံုး ပါဝင္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္ဆိုတာက မ်ိဳးႏြယ္အမည္မွာ စာလံုးေလးလံုး ရွိတာကို ရည္ညႊန္းတာပါ။ 爱新觉罗 Àixīnjuéluó, 伊布齐特 Yībùqítè စတာေတြေပါ့။ ဥပမာ နာမည္က 爱新觉罗努尔哈赤 Àixīnjuéluó Nǔ'ěrhāchì ဆိုရင္၊ မ်ိဳးႏြယ္က 爱新觉罗 Àixīnjuéluó ပါ။

အခုေဖာ္ျပမွာကေတာ့ တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္အမည္ထဲမွာ အရွည္ဆံုးလည္းျဖစ္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာလည္း တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ရွိၿပီး၊ စုစုေပါင္း စာလံုးကိုးလံုးပါဝင္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္ပါ။ အဲဒါကေတာ့ 爨邯汕寺武穆云籍鞲 cuàn hán shàn sì wǔ mù yún jí gōu ျဖစ္ပါတယ္။

ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားၾကပါေစ။

Unicode Version

အရှည်ဆုံး တရုတ်မျိုးနွယ်အမည်က ဘာလဲ။


တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ နာမည်က ယေဘုယျအားဖြင့် စာလုံးသုံးလုံး ရှိပါတယ်။ ရှေ့ဆုံးတစ်လုံးက မျိုးနွယ်အမည်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်နှစ်လုံးက ကိုယ်ပိုင်အမည်ပါ။

姓氏 xìng shì ဆိုတာက family name, surname ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာလို ဘာသာပြန်ရင်တော့ မျိုးရိုးအမည် သို့မဟုတ် မျိုးနွယ်အမည်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ သားသမီးတွေကို ဖခင်ရဲ့ မျိုးနွယ်အမည်အတိုင်း သတ်မှတ်မှည့်ခေါ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။

တရုတ်နိုင်ငံမှာ မျိုးနွယ်အမည် စုစုပေါင်းဟာ ၁၈၀၀၀ ခန့် ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာမှ 单字姓氏 လို့ခေါ်တဲ့ စာလုံးတစ်လုံးတည်း ပါဝင်တဲ့ မျိုးနွယ်၊ 双字姓氏 လို့ ခေါ်တဲ့ စာလုံးနှစ်လုံး ပါဝင်တဲ့ မျိုးနွယ်၊ 三字姓氏 လို့ခေါ်တဲ့ စာလုံးသုံးလုံး ပါဝင်တဲ့ မျိုးနွယ်၊ 四字姓氏 လို့ ခေါ်တဲ့ စာလုံးလေးလုံးပါဝင်တဲ့ မျိုးနွယ်အမည်တွေအပြင်၊ စာလုံးရေအများဆုံးအဖြစ် စာလုံးကိုးလုံးထိ ပါဝင်တဲ့ မျိုးနွယ်အမည်တွေပါ ရှိနေကြပါတယ်။

စာလုံးတစ်လုံတည်း ပါဝင်တဲ့ မျိုးနွယ်အမည်တွေနဲ့ စာလုံးနှစ်လုံး ပါဝင်တဲ့ မျိုးနွယ်အမည်တွေဟာ မျက်မှောက်ခေတ်မှာ အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ မျိုးနွယ်တွေဖြစ်ပြီး၊ စာလုံးသုံးလုံး ပါဝင်တဲ့ မျိုးနွယ်အမည်တွေကတော့ တရုတ်တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေအပြင်၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေမှာပါ အတွေ့ရများကြပါတယ်။ စာလုံးသုံးလုံးနဲ့အထက် ပါဝင်တဲ့ မျိုးနွယ်အမည်တွေဟာ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေမှာသာ အတွေ့များပြီး၊ မျက်မှောက်ခေတ်မှာတော့ အရမ်းနည်းပါးသွားပါပြီ။

အရေအတွက်အားဖြင့် ဖော်ပြရရင် စာလုံးတစ်လုံးတည်းမျိုးနွယ်က ၅၃၁၃ ခု၊ စာလုံးနှစ်လုံးမျိုးနွယ်က ၄၃၁၁ ခု၊ စာလုံးသုံးလုံးမျိုးနွယ်က ၁၆၁၅ ခု၊ စာလုံးလေးလုံးမျိုးနွယ်က ၅၇၁ ခု၊ စာလုံးငါးလုံးမျိုးနွယ်က ၉၆ ခု၊ စာလုံးခြောက်လုံးမျိုးနွယ်က ၂၂ ခု၊ စာလုံးခုနစ်လုံးမျိုးနွယ်က ၇ ခု၊ စာလုံးရှစ်လုံးမျိုးနွယ်က ၃ ခု၊ စာလုံးကိုးလုံးမျိုးနွယ်က ၁ ခုအပြင်၊ အခြားစာလုံးများနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ မျိုးနွယ်တွေက ၃၁၃၆ ခု ရှိနေကြပါတယ်။ ( အရေအတွက်များမှာ သုတေသနစစ်တမ်းများအရ အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါတယ် )

စာလုံးတစ်လုံးတည်း ပါဝင်တဲ့ မျိုးနွယ်ဆိုတာက မျိုးနွယ်အမည်မှာ စာလုံးတစ်လုံးတည်း ရှိတာကို ရည်ညွှန်းတာပါ။ 赵 Zhào, 张 Zhāng, 王 Wáng, 李 Lǐ စတာတွေပေါ့။ ဥပမာ နာမည်က 张玲玲 Zhāng língling ဆိုရင်၊ မျိုးနွယ်က 张 Zhāng ပါ။

စာလုံးနှစ်လုံး ပါဝင်တဲ့ မျိုးနွယ်ဆိုတာက မျိုးနွယ်အမည်မှာ စာလုံးနှစ်လုံး ရှိတာကို ရည်ညွှန်းတာပါ။ 欧阳 Õuyáng, 司马 Sīmǎ, 纳兰 Nàlán, 南宫 Nángōng စတာတွေပေါ့။ ဥပမာ နာမည်က 司马迁 Sīmǎ qiān ဆိုရင်၊ မျိုးနွယ်က 司马 Sīmǎ ပါ။

စာလုံးသုံးလုံး ပါဝင်တဲ့ မျိုးနွယ်ဆိုတာက မျိုးနွယ်အမည်မှာ စာလုံးသုံးလုံး ရှိတာကို ရည်ညွှန်းတာပါ။ 那罗延 Nàluóyán, 郭布罗 Guōbùluó, 申穆哩 Shēnmùli စတာတွေပေါ့။ ဥပမာ နာမည်က 郭布罗润麒 Guōbùluó Rùnqí ဆိုရင်၊ မျိုးနွယ်က 郭布罗Guōbùluó ပါ။

စာလုံးလေးလုံး ပါဝင်တဲ့ မျိုးနွယ်ဆိုတာက မျိုးနွယ်အမည်မှာ စာလုံးလေးလုံး ရှိတာကို ရည်ညွှန်းတာပါ။ 爱新觉罗 Àixīnjuéluó, 伊布齐特 Yībùqítè စတာတွေပေါ့။ ဥပမာ နာမည်က 爱新觉罗努尔哈赤 Àixīnjuéluó Nǔ'ěrhāchì ဆိုရင်၊ မျိုးနွယ်က 爱新觉罗 Àixīnjuéluó ပါ။

အခုဖော်ပြမှာကတော့ တရုတ်မျိုးနွယ်အမည်ထဲမှာ အရှည်ဆုံးလည်းဖြစ်၊ တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်း တစ်မျိုးတည်းသာ ရှိပြီး၊ စုစုပေါင်း စာလုံးကိုးလုံးပါဝင်တဲ့ မျိုးနွယ်ပါ။ အဲဒါကတော့ 爨邯汕寺武穆云籍鞲 cuàn hán shàn sì wǔ mù yún jí gōu ဖြစ်ပါတယ်။

ဗဟုသုတများ တိုးပွားကြပါစေ။

မ်ိဳး႐ိုး - မ်ိဳး႐ိုးအမည္ - မ်ိဳး႐ိုးနာမည္ - တ႐ုတ္မ်ိဳး႐ိုး - တ႐ုတ္မ်ိဳး႐ိုးအမည္ - တ႐ုတ္မ်ိဳး႐ိုးနာမည္ - မ်ိဳးႏြယ္ - မ်ိဳးႏြယ္အမည္ - မ်ိဳးႏြယ္နာမည္ - တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္ - တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္အမည္ - တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္နာမည္ - နာမည္ - အမည္ - တ႐ုတ္နာမည္ - တ႐ုတ္အမည္ - မျိုးရိုး - မျိုးရိုးအမည် - မျိုးရိုးနာမည် - တရုတ်မျိုးရိုး - တရုတ်မျိုးရိုးအမည် - တရုတ်မျိုးရိုးနာမည် - မျိုးနွယ် - မျိုးနွယ်အမည် - မျိုးနွယ်နာမည် - တရုတ်မျိုးနွယ် - တရုတ်မျိုးနွယ်အမည် - တရုတ်မျိုးနွယ်နာမည် - နာမည် - အမည် - တရုတ်နာမည် - တရုတ်အမည်

တ႐ုတ္႐ိုးရာ ၁၂ ရာသီခြင္ႏွင့္ နာမည္စာလံုးမ်ား။တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ နာမည္ေ႐ြးခ်ယ္ပံုေတြထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ ၁၂ ရာသီခြင္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ တ႐ုတ္စာလံုးေတြကို ေလ့လာၾကရေအာင္။

တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြ နာမည္ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ ပံုမွန္နာမည္ေပးပံုကေတာ့ ေမြးတဲ့အခ်ိန္၊ ေမြးတဲ့ေဒသ၊ မိဘေတြရဲ႕ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ဆႏၵ စတာေတြ ပါဝင္တဲ့ စာလံုးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ေဗဒင္သေဘာအရေတာ့ တ႐ုတ္စာလံုးမွာပါဝင္တဲ့ စုတ္ခ်က္အေရအတြက္အျပင္၊ မိမိရဲ႕ ေမြးႏွစ္နဲ႔ အဓိကပါတ္သက္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြပါဝင္ေနတဲ့ စာလံုးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးၾကပါတယ္။

တ႐ုတ္ရာသီခြင္ ၁၂ မ်ိဳးနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိေနတဲ့ နာမည္စာလံုးအခ်ိဳ႕ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္တတ္ေစရန္ ဗဟုသုတအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

鼠 Shǔ
ၾကြက္ႏွစ္ဖြားေတြဟာ 艹 cǎo zì tóu သို႔မဟုတ္ 亻dān rén páng ပါတဲ့ စာလံုးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ -
宝宇 bǎo yǔ
安宏 ān hóng
合月 hé yuè
求实 qiú shí
保仓 bǎo cāng
茵云 yīn yún
佳宇 jiā yǔ
宙军 zhòu jūn
仲盈 zhòng yíng
伏泽 fú zé
宗英 zōng yīng
谷容 gǔ róng
慰荣 wèi róng
健茜 jiàn xī
围莲 wéi lián

牛 Niú
ႏြားႏွစ္ဖြားေတြဟာ 忄shù xīn páng သို႔မဟုတ္ 氵sān diǎn shuǐ ပါတဲ့ စာလံုးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ -
恒清 héng qīng
怀济 huái jì
润慷 rùn kāng
悟源 wù yuán
海情 hǎi qíng
渭慨 wèi kǎi
愉涛 yú tāo
慢洁 màn jié
浔忱 xún chén
恰澜 qià lán
潜惟qián wéi
抒沛 shū pèi

虎 Hú
က်ားႏွစ္ဖြားေတြဟာ 山 shān zì ပါတဲ့ စာလံုးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ -
岚岭 lán lǐng
嵩凌 sōng líng
岩峰 yán fēng
巍然 wēi rán
岸清 àn qīng
崎辉 qí huī
峙轩 zhì xuān
嶂仪 zhàng yí
天峦 tiān luán

兔 Tù
ယုန္ႏွစ္ဖြားေတြဟာ 月 yuè zì ပါတဲ့ စာလံုးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ -
钦育 qīn yù
育英 yù yīng
育华 yù huá
鹏飞 péng fēi
鹏展 péng zhǎn
知鹏 zhī péng
朝辉 zhāo huī
朝霞 zhāo xiá
明辉 míng huī
辰朝 chén zhāo
昭明 zhāo míng
欣明 xīn míng
朋泰 péng tài
泽朋 zé péng
云朋 yún péng
愉媛 yú ài
愉美 yú měi
月清 yuè qīng
月祺 yuè qí
胜览 shèng lǎn
胜彩 shèng cǎi

龙 Lóng
နဂါးႏွစ္ဖြားေတြဟာ 氵sān diǎn shuǐ ပါတဲ့ စာလံုးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ -
深 shēn
澜 lán
江 jiāng
池 chí
潮 cháo
萍 píng
沛 pèi
潜 qián
鸿 hóng
汉 hàn

蛇 Shé
ေျမြႏွစ္ဖြားေတြဟာ 艹 cǎo zì tóu ပါတဲ့ စာလံုးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ -
蔼霖 ǎi lín
芬迪 fēn dí
芸生 yún shēng
叶萱 yè xuān
燕敏 yàn mǐn
茂伟 mào wěi
芫倩 yán qiàn
荣俊 róng jùn
葆华 bǎo huá
慕伦 mù lún

马 Mǎ
ျမင္းႏွစ္ဖြားေတြဟာ 艹 cǎo zì tóu သို႔မဟုတ္ 禾 hé mù páng ပါတဲ့ စာလံုးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ဥပမာအားျဖင့္ -
英 yīng
艺 yì
芸 yún
穗 suì
颖 yǐng
秋 qiū
茂 mào
荣 róng
穆 mù

羊 Yáng
ဆိတ္ႏွစ္ဖြားေတြဟာ 艹 cǎo zì tóu သို႔မဟုတ္ 禾 hé mù páng ပါတဲ့ စာလံုးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ -
科 kē
秦 qín
莲 lián
英 yīng
芝 zhī
芹 qín

猴 Hóu
ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားေတြဟာ 木 mù zì páng ပါတဲ့ စာလံုးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ -
福林 fù lín
稳权 wěn quán
望棣 wàng dì
朴平 pō píng
松涛 sōng tāo
枫玲 fēng líng
桦珍 huà zhēn
极岩 jí yán
海棠 hǎi táng
振荣 zhèn róng
柄昆 bǐng jūn

鸡 Jī
ၾကက္ႏွစ္ဖြားေတြဟာ 米 mǐ zì သို႔မဟုတ္ 豆 dòu zì ပါတဲ့ စာလံုးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ -
登 dēng
精 jīng
粹 cuì
鼓 gǔ
迷 mí

狗 Gǒu
ေခြးႏွစ္ဖြားေတြဟာ 人 rén zì páng ပါတဲ့ စာလံုးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ -
华 huá
仁 rén
伦 lún
俊 jùn
仿 fǎng
伟 wěi
伯 bó
任 rèn
仕 shì
健 jiàn

猪 Zhū
ဝက္ႏွစ္ဖြားေတြဟာ 艹 cǎo zì tóu သို႔မဟုတ္ 土 tǔ zì ပါတဲ့ စာလံုးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္-
埔茵 pǔ yīn
垦殷 kěn yīn
增盛 zēng shèng
佳兰 jiā lán
培文 péi wén
鸿基 hóng jī
庄连 zhuāng lián
桂春 guì chūn

မိန္းကေလးနာမည္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ https://goo.gl/6QJ5SY ကို ႏွိပ္ပါ။

ေယာက်ၤားေလးနာမည္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ https://goo.gl/wqf6ru ကို ႏွိပ္ပါ။

Unicode Version

တရုတ်ရိုးရာ ၁၂ ရာသီခွင်နှင့် နာမည်စာလုံးများ။


တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ နာမည်ရွေးချယ်ပုံတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ၁၂ ရာသီခွင်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ တရုတ်စာလုံးတွေကို လေ့လာကြရအောင်။

တရုတ်လူမျိုးတွေ နာမည်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ ပုံမှန်နာမည်ပေးပုံကတော့ မွေးတဲ့အချိန်၊ မွေးတဲ့ဒေသ၊ မိဘတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ဆန္ဒ စတာတွေ ပါဝင်တဲ့ စာလုံးတွေကို ရွေးချယ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဗေဒင်သဘောအရတော့ တရုတ်စာလုံးမှာပါဝင်တဲ့ စုတ်ချက်အရေအတွက်အပြင်၊ မိမိရဲ့ မွေးနှစ်နဲ့ အဓိကပါတ်သက်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေပါဝင်နေတဲ့ စာလုံးတွေကို ရွေးချယ်ပေးကြပါတယ်။

တရုတ်ရာသီခွင် ၁၂ မျိုးနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေတဲ့ နာမည်စာလုံးအချို့ကို မိမိကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်တတ်စေရန် ဗဟုသုတအဖြစ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

鼠 Shǔ
ကြွက်နှစ်ဖွားတွေဟာ 艹 cǎo zì tóu သို့မဟုတ် 亻dān rén páng ပါတဲ့ စာလုံးတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် -
宝宇 bǎo yǔ
安宏 ān hóng
合月 hé yuè
求实 qiú shí
保仓 bǎo cāng
茵云 yīn yún
佳宇 jiā yǔ
宙军 zhòu jūn
仲盈 zhòng yíng
伏泽 fú zé
宗英 zōng yīng
谷容 gǔ róng
慰荣 wèi róng
健茜 jiàn xī
围莲 wéi lián

牛 Niú
နွားနှစ်ဖွားတွေဟာ 忄shù xīn páng သို့မဟုတ် 氵sān diǎn shuǐ ပါတဲ့ စာလုံးတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် -
恒清 héng qīng
怀济 huái jì
润慷 rùn kāng
悟源 wù yuán
海情 hǎi qíng
渭慨 wèi kǎi
愉涛 yú tāo
慢洁 màn jié
浔忱 xún chén
恰澜 qià lán
潜惟qián wéi
抒沛 shū pèi

虎 Hú
ကျားနှစ်ဖွားတွေဟာ 山 shān zì ပါတဲ့ စာလုံးတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် -
岚岭 lán lǐng
嵩凌 sōng líng
岩峰 yán fēng
巍然 wēi rán
岸清 àn qīng
崎辉 qí huī
峙轩 zhì xuān
嶂仪 zhàng yí
天峦 tiān luán

兔 Tù
ယုန်နှစ်ဖွားတွေဟာ 月 yuè zì ပါတဲ့ စာလုံးတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် -
钦育 qīn yù
育英 yù yīng
育华 yù huá
鹏飞 péng fēi
鹏展 péng zhǎn
知鹏 zhī péng
朝辉 zhāo huī
朝霞 zhāo xiá
明辉 míng huī
辰朝 chén zhāo
昭明 zhāo míng
欣明 xīn míng
朋泰 péng tài
泽朋 zé péng
云朋 yún péng
愉媛 yú ài
愉美 yú měi
月清 yuè qīng
月祺 yuè qí
胜览 shèng lǎn
胜彩 shèng cǎi

龙 Lóng
နဂါးနှစ်ဖွားတွေဟာ 氵sān diǎn shuǐ ပါတဲ့ စာလုံးတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် -
深 shēn
澜 lán
江 jiāng
池 chí
潮 cháo
萍 píng
沛 pèi
潜 qián
鸿 hóng
汉 hàn

蛇 Shé
မြွေနှစ်ဖွားတွေဟာ 艹 cǎo zì tóu ပါတဲ့ စာလုံးတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် -
蔼霖 ǎi lín
芬迪 fēn dí
芸生 yún shēng
叶萱 yè xuān
燕敏 yàn mǐn
茂伟 mào wěi
芫倩 yán qiàn
荣俊 róng jùn
葆华 bǎo huá
慕伦 mù lún

马 Mǎ
မြင်းနှစ်ဖွားတွေဟာ 艹 cǎo zì tóu သို့မဟုတ် 禾 hé mù páng ပါတဲ့ စာလုံးတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် -
英 yīng
艺 yì
芸 yún
穗 suì
颖 yǐng
秋 qiū
茂 mào
荣 róng
穆 mù

羊 Yáng
ဆိတ်နှစ်ဖွားတွေဟာ 艹 cǎo zì tóu သို့မဟုတ် 禾 hé mù páng ပါတဲ့ စာလုံးတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် -
科 kē
秦 qín
莲 lián
英 yīng
芝 zhī
芹 qín

猴 Hóu
မျောက်နှစ်ဖွားတွေဟာ 木 mù zì páng ပါတဲ့ စာလုံးတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် -
福林 fù lín
稳权 wěn quán
望棣 wàng dì
朴平 pō píng
松涛 sōng tāo
枫玲 fēng líng
桦珍 huà zhēn
极岩 jí yán
海棠 hǎi táng
振荣 zhèn róng
柄昆 bǐng jūn

鸡 Jī
ကြက်နှစ်ဖွားတွေဟာ 米 mǐ zì သို့မဟုတ် 豆 dòu zì ပါတဲ့ စာလုံးတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် -
登 dēng
精 jīng
粹 cuì
鼓 gǔ
迷 mí

狗 Gǒu
ခွေးနှစ်ဖွားတွေဟာ 人 rén zì páng ပါတဲ့ စာလုံးတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် -
华 huá
仁 rén
伦 lún
俊 jùn
仿 fǎng
伟 wěi
伯 bó
任 rèn
仕 shì
健 jiàn

猪 Zhū
ဝက်နှစ်ဖွားတွေဟာ 艹 cǎo zì tóu သို့မဟုတ် 土 tǔ zì ပါတဲ့ စာလုံးတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်-
埔茵 pǔ yīn
垦殷 kěn yīn
增盛 zēng shèng
佳兰 jiā lán
培文 péi wén
鸿基 hóng jī
庄连 zhuāng lián
桂春 guì chūn

မိန်းကလေးနာမည်များ ရွေးချယ်ရန် https://goo.gl/6QJ5SY ကို နှိပ်ပါ။

ယောကျၤားလေးနာမည်များ ရွေးချယ်ရန် https://goo.gl/wqf6ru ကို နှိပ်ပါ။

နာမည္ - အမည္ - တ႐ုတ္နာမည္ - နံမည္ - နာမည္မွည့္မယ္ - တ႐ုတ္အမည္ - နာမည် - အမည် - တရုတ်နာမည် - နံမည် - နာမည်မှည့်မယ် - တရုတ်အမည် - Chinese Name - chinese name - NAME - 名字 - míng zì - mingzi - ming zi - ေမြးႏွစ္ - တ႐ုတ္ ႐ိုးရာ ၁၂ ရာသီခြင္ - ႏွစ္ဖြား - ဘာႏွစ္ဖြားလဲ - နာမည္စာလံုး - ၾကြက္ႏွစ္ - ႏြားႏွစ္ - က်ားႏွစ္ - ယုန္ႏွစ္ - နဂါးႏွစ္ - ေျမြႏွစ္ - ျမင္းႏွစ္ - ဆိတ္ႏွစ္ - ေမ်ာက္ႏွစ္ - ၾကက္ႏွစ္ - ေခြးႏွစ္ - ဝက္ႏွစ္ - မွေးနှစ် - တရုတ် ရိုးရာ ၁၂ ရာသီခွင် - နှစ်ဖွား - ဘာနှစ်ဖွားလဲ - နာမည်စာလုံး - ကြွက်နှစ် - နွားနှစ် - ကျားနှစ် - ယုန်နှစ် - နဂါးနှစ် - မြွေနှစ် - မြင်းနှစ် - ဆိတ်နှစ် - မျောက်နှစ် - ကြက်နှစ် - ခွေးနှစ် - ဝက်နှစ်

တ႐ုတ္နာမည္ အလန္းေလးေတြ မွည့္ၾကမယ္။အနက္အဓိပၸာယ္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုတဲ့ တ႐ုတ္စာလံုးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး နာမည္မွည့္ၾကရေအာင္။

ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးထားတာေတြကေတာ့ ေယာကၤ်ားေလးေတြအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ တ႐ုတ္နာမည္ေတြပါ။ အနက္အဓိပၸာယ္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္တဲ့ စာလံုးေတြကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးထားတာျဖစ္လို႔ ဒီနာမည္ေတြကို စိတ္ခ်လက္ခ် မွည့္ေခၚႏိုင္ပါတယ္။ ေ႐ြးရလြယ္ေအာင္ အကၡရာစဥ္အတိုင္း စီေပးထားပါတယ္။ အားလံုးပဲ အဆင္ေျပၾကပါေစ။

B
保臣 bǎo chén
保赫 bǎo hè
保同 bǎo tóng
保治 bǎo zhì
贝玺 bèi xǐ
博超 bó chāo
博涛 bó tāo
博文 bó wén
伯懿 bó yì
伯毅 bó yì

C
超群 chāo qún
臣曦 chén xī
承爵 chéng jué
聪健 cōng jiàn

D
鼎盛 dǐng shèng

F
风华 fēng huá

G
国豪 guó háo

H
昊东 hào dōng
昊焜 hào kūn
浩楠 hào nán
浩南 hào nán
昊祺 hào qí
昊强 hào qiáng
昊磊 hào lěi
昊然 hào rán
浩然 hào rán
昊天 hào tiān
皓轩 hào xuān
浩轩 hào xuān
昊焱 hào yàn
昊阳 hào yáng
浩宇 hào yǔ
昊祯 hào zhēn
鹤轩 hè xuān
鸿飞 hóng fēi
鸿儒 hóng rú
鸿涛 hóng tāo
弘文 hóng wén
鸿煊 hóng xuān

J
嘉熙 jiā xī
嘉懿 jiā yì
家宇 jiā yǔ
健柏 jiàn bó
建辉 jiàn huī
健雄 jiàn xióng
金鑫 jīn xīn
锦程 jǐn chéng
瑾瑜 jǐn yú
晋鹏 jìn péng
靖琪 jìng qí
君浩 jūn hào
君昊 jūn hào
俊驰 jùn chí
俊楠 jùn nán
峻熙 jùn xī

K
凯瑞 kǎi ruì
楷瑞 kǎi ruì
可尧 kě yáo

L
乐驹 lè jū
立诚 lì chéng
立果 lì guǒ
立辉 lì huī
黎昕 lí xīn
立轩 lì xuān
龙恩 lóng ēn
鹭洋 lù yáng

M
明辉 míng huī
明杰 míng jié
明轩 míng xuān
明哲 míng zhé

N
柠浩 níng hào

P
鹏飞 péng fēi
鹏涛 péng tāo
鹏威 péng wēi
鹏煊 péng xuān

Q
擎苍 qíng cāng
擎宇 qíng yǔ

R
荣轩 róng xuān
睿祺 ruì qí
瑞霖 ruì lín
睿阳 ruì yáng
睿渊 ruì yuān

S
尚博 shàng bó
尚卿 shàng qīng
尚儒 shàng rú
绍衡 shào héng
绍辉 shào huī
圣杰 shèng jié
晟睿 shèng ruì
思聪 sī cōng
思淼 sī miǎo
思源 sī yuán
思远 sī yuǎn
嗣爵 sì jué

T
天磊 tiān lěi
天翊 tiān yì
天佑 tiān yòu
天宇 tiān yǔ

W
伟宸 wěi chén
伟诚 wěi chéng
伟华 wěi huá
伟奇 wěi jī
伟祺 wěi qí
伟泽 wěi zé
伟哲 wěi zhé
文博 wén bó
文昊 wén hào
文轩 wén xuān

X
希诚 xī chéng
希文 xī wén
潇然 xiāo rán
晓博 xiǎo bó
晓啸 xiǎo xiào
昕栋 xīn dòng
鑫磊 xīn lěi
鑫鹏 xīn péng
昕宇 xīn yǔ
修杰 xiū jié
修洁 xiū jié
旭尧 xù yáo
炫明 xuàn míng
炫琰 xuàn yǎn
雪松 xuě sōng

Y
炎彬 yán bīn
炎恩 yán ēn
耀杰 yào jié
烨华 yè huá
烨磊 yè lěi
烨霖 yè lín
烨伟 yè wěi
裔风 yì fēng
一鸣 yì míng
裔圣 yì shèng
熠彤 yì tóng
裔璇 yì xuán
裔瑛 yì yīng
英杰 yīng jié
宇帆 yǔ fān
宇豪 yǔ háo
语堂 yǔ táng
宇轩 yǔ xuān
宇鞅 yǔ yāng
雨泽 yǔ zé
煜城 yù chéng
煜祺 yù qí
钰轩 yù xuān
懿轩 yù xuān
远航 yuǎn háng
苑博 yuàn bó
苑杰 yuàn jié
越彬 yuè bīn
越泽 yuè zé

Z
泽洋 zé yáng
展鹏 zhǎn péng
哲瀚 zhé hàn
振家 zhèn jiā
正豪 zhèng háo
政哲 zhèng zhé
智宸 zhì chén
智辉 zhì huī
志强 zhì qiáng
智渊 zhì yuān
致远 zhì yuǎn
志泽 zhì zé
逐日 zhú rì
子涵 zǐ hán
子赫 zǐ hè
子杰 zǐ jié
子龙 zǐ lóng
子默 zǐ mò
子鹏 zǐ péng
子骞 zǐ qiān
子轩 zǐ xuān
子烨 zǐ yè

Unicode Version

တရုတ်နာမည် အလန်းလေးတွေ မှည့်ကြမယ်။


အနက်အဓိပ္ပာယ် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ တရုတ်စာလုံးတွေကို ရွေးချယ်ပြီး နာမည်မှည့်ကြရအောင်။

အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားတာတွေကတော့ ယောင်္ကျားလေးတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ တရုတ်နာမည်တွေပါ။ အနက်အဓိပ္ပာယ် ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ စာလုံးတွေကိုသာ ရွေးချယ်ပေးထားတာဖြစ်လို့ ဒီနာမည်တွေကို စိတ်ချလက်ချ မှည့်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ရွေးရလွယ်အောင် အက္ခရာစဉ်အတိုင်း စီပေးထားပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ။

B
保臣 bǎo chén
保赫 bǎo hè
保同 bǎo tóng
保治 bǎo zhì
贝玺 bèi xǐ
博超 bó chāo
博涛 bó tāo
博文 bó wén
伯懿 bó yì
伯毅 bó yì

C
超群 chāo qún
臣曦 chén xī
承爵 chéng jué
聪健 cōng jiàn

D
鼎盛 dǐng shèng

F
风华 fēng huá

G
国豪 guó háo

H
昊东 hào dōng
昊焜 hào kūn
浩楠 hào nán
浩南 hào nán
昊祺 hào qí
昊强 hào qiáng
昊磊 hào lěi
昊然 hào rán
浩然 hào rán
昊天 hào tiān
皓轩 hào xuān
浩轩 hào xuān
昊焱 hào yàn
昊阳 hào yáng
浩宇 hào yǔ
昊祯 hào zhēn
鹤轩 hè xuān
鸿飞 hóng fēi
鸿儒 hóng rú
鸿涛 hóng tāo
弘文 hóng wén
鸿煊 hóng xuān

J
嘉熙 jiā xī
嘉懿 jiā yì
家宇 jiā yǔ
健柏 jiàn bó
建辉 jiàn huī
健雄 jiàn xióng
金鑫 jīn xīn
锦程 jǐn chéng
瑾瑜 jǐn yú
晋鹏 jìn péng
靖琪 jìng qí
君浩 jūn hào
君昊 jūn hào
俊驰 jùn chí
俊楠 jùn nán
峻熙 jùn xī

K
凯瑞 kǎi ruì
楷瑞 kǎi ruì
可尧 kě yáo

L
乐驹 lè jū
立诚 lì chéng
立果 lì guǒ
立辉 lì huī
黎昕 lí xīn
立轩 lì xuān
龙恩 lóng ēn
鹭洋 lù yáng

M
明辉 míng huī
明杰 míng jié
明轩 míng xuān
明哲 míng zhé

N
柠浩 níng hào

P
鹏飞 péng fēi
鹏涛 péng tāo
鹏威 péng wēi
鹏煊 péng xuān

Q
擎苍 qíng cāng
擎宇 qíng yǔ

R
荣轩 róng xuān
睿祺 ruì qí
瑞霖 ruì lín
睿阳 ruì yáng
睿渊 ruì yuān

S
尚博 shàng bó
尚卿 shàng qīng
尚儒 shàng rú
绍衡 shào héng
绍辉 shào huī
圣杰 shèng jié
晟睿 shèng ruì
思聪 sī cōng
思淼 sī miǎo
思源 sī yuán
思远 sī yuǎn
嗣爵 sì jué

T
天磊 tiān lěi
天翊 tiān yì
天佑 tiān yòu
天宇 tiān yǔ

W
伟宸 wěi chén
伟诚 wěi chéng
伟华 wěi huá
伟奇 wěi jī
伟祺 wěi qí
伟泽 wěi zé
伟哲 wěi zhé
文博 wén bó
文昊 wén hào
文轩 wén xuān

X
希诚 xī chéng
希文 xī wén
潇然 xiāo rán
晓博 xiǎo bó
晓啸 xiǎo xiào
昕栋 xīn dòng
鑫磊 xīn lěi
鑫鹏 xīn péng
昕宇 xīn yǔ
修杰 xiū jié
修洁 xiū jié
旭尧 xù yáo
炫明 xuàn míng
炫琰 xuàn yǎn
雪松 xuě sōng

Y
炎彬 yán bīn
炎恩 yán ēn
耀杰 yào jié
烨华 yè huá
烨磊 yè lěi
烨霖 yè lín
烨伟 yè wěi
裔风 yì fēng
一鸣 yì míng
裔圣 yì shèng
熠彤 yì tóng
裔璇 yì xuán
裔瑛 yì yīng
英杰 yīng jié
宇帆 yǔ fān
宇豪 yǔ háo
语堂 yǔ táng
宇轩 yǔ xuān
宇鞅 yǔ yāng
雨泽 yǔ zé
煜城 yù chéng
煜祺 yù qí
钰轩 yù xuān
懿轩 yù xuān
远航 yuǎn háng
苑博 yuàn bó
苑杰 yuàn jié
越彬 yuè bīn
越泽 yuè zé

Z
泽洋 zé yáng
展鹏 zhǎn péng
哲瀚 zhé hàn
振家 zhèn jiā
正豪 zhèng háo
政哲 zhèng zhé
智宸 zhì chén
智辉 zhì huī
志强 zhì qiáng
智渊 zhì yuān
致远 zhì yuǎn
志泽 zhì zé
逐日 zhú rì
子涵 zǐ hán
子赫 zǐ hè
子杰 zǐ jié
子龙 zǐ lóng
子默 zǐ mò
子鹏 zǐ péng
子骞 zǐ qiān
子轩 zǐ xuān
子烨 zǐ yè

နာမည္ - အမည္ - တ႐ုတ္နာမည္ - နံမည္ - နာမည္မွည့္မယ္ - တ႐ုတ္အမည္ - နာမည် - အမည် - တရုတ်နာမည် - နံမည် - နာမည်မှည့်မယ် - တရုတ်အမည် - Chinese Name - chinese name - NAME - 名字 - míng zì - mingzi - ming zi

တ႐ုတ္နာမည္ လွလွေလးေတြ မွည့္ၾကမယ္။ဘယ္လူမ်ိဳးမွာမဆို နာမည္မွည့္ၾကတဲ့အခါ အနက္အဓိပၸာယ္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုတဲ့ စကားလံုးေတြကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။

တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြဟာလည္း နာမည္မွည့္တဲ့ စာလံုးေတြကို အနက္အဓိပၸာယ္နဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ စာေပဆန္ဆန္စာလံုးေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္သံုးႏႈန္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ နာမည္စာလံုးေတြဟာ ေန႔စဥ္သံုးစကားေတြထဲမွာ ၾကားေနက်စာလံုးေတြ မဟုတ္ေပမယ့္လည္း ပံုမွန္စာလံုးေတြနဲ႔ အဓိပၸာယ္ေတြ တူညီသလို ပံုမွန္စာလံုးေတြထက္ ေလးနက္မႈ ပိုရွိပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕မ်ိဳးႏြယ္စာလံုး တစ္လံုး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္လံုးကို ေရွ႕မွာထားၿပီး ေနာက္ႏွစ္လံုးကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္နာမည္ေပါ့။

အခုေဖာ္ျပေပးမွာေတြကေတာ့ မိန္းကေလးေတြအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ တ႐ုတ္နာမည္ လွလွေလးေတြပါ။ ( ေယာက်ၤားေလးနာမည္အတြက္ ပိုု႔စ္တစ္ခု ထပ္တင္ေပးပါ့မယ္ ) အနက္အဓိပၸာယ္ အရမ္းေကာင္းမြန္တဲ့ စာလံုးေတြကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေပးထားတာျဖစ္လို႔ ဒီနာမည္ေတြကို စိတ္ခ်လက္ခ် မွည့္ေခၚႏိုင္ၾကပါတယ္။ ေ႐ြးရလြယ္ေအာင္ အကၡရာစဥ္အတိုင္း စီေပးထားပါတယ္။ အားလံုးပဲ အဆင္ေျပၾကပါေစ။

B
碧萱 bì xuān

C
嫦曦 cháng xī
晨芙 chén fú

F
霏羽 fēi yǔ
菲絮 fēi xù

H
海琼 hǎi qióng
婳祎 huà yī
欢馨 huān xīn
惠茜 huì xī
慧妍 huì yán

J
佳琦 jiā qí
婕珍 jié zhēn
瑾梅 jǐn méi
瑾萱 jǐn xuān
璟雯 jǐng wén
静宸 jìng chén
婧宸 jìng chén
婧涵 jìng hán
婧琪 jìng qí
婧诗 jìng shī
静香 jìng xiāng
静馨 jìng xīn
静璇 jìng xuán
靖瑶 jìng yáo
珺瑶 jùn yáo

K
珂玥 kē yuè
可岚 kě lán
可馨 kě xīn

L
乐姗 lè shān
莉莉 lì lì
莉姿 lì zī
凌菲 líng fēi
玲玲 líng ling
凌薇 líng wēi
灵芸 líng yún
伶韵 líng yùn
璐璐 lù lu
露雪 lù xuě

M
漫妮 màn nī
曼婷 màn tíng
曼玉 màn yù
美莲 měi lián
美琳 měi lín
美萱 měi xuān
梦梵 mèng fàn
梦涵 mèng hán
梦洁 mèng jié
梦璐 mèng lù
梦舒 mèng shū
梦婷 mèng tíng
梦瑶 mèng yáo
妙菱 miào líng
茗茶 míng chá
明美 míng měi
沐卉 mù huì

P
沛玲 pèi líng

Q
琪涵 qí hán
倩雪 qiàn xuě
清菡 qīng hàn

R
茹雪 rú xuě
蕊琪 ruǐ qí
芮涵 ruì hán
睿婕 ruì jié
若翾 ruò xuān
若雨 ruò yǔ

S
桑榆 sāng yú
晟涵 shèng hán
诗涵 shī hán
诗琪 shī qí
诗茵 shī yīn
姝瑗 shū ài
舒雅 shū yǎ
思睿 sī ruì
思颖 sī yǐng

T
檀雅 tán yǎ
天瑜 tiān yú
婷婷 tíng tíng
彤萱 tóng xuān

W
婉婷 wǎn tíng
婉玗 wǎn yú

X
希蓝 xī lán
熙雯 xī wén
香茹 xiāng rú
香怡 xiāng yí
笑怡 xiào yí
韵寒 xīn hán
鑫蕾 xīn lěi
心琪 xīn qí
欣然 xīn rán
欣溶 xīn róng
馨蕊 xīn ruǐ
歆婷 xīn tíng
馨彤 xīn tóng
欣妍 xīn yán
歆瑶 xīn yáo
秀影 xiù yǐng
璇滢 xuán yíng
雪慧 xuě huì
雪丽 xuě lì
雪娴 xuě xián
雪馨 xuě xīn
雪雁 xuě yàn
雪怡 xuě yí

Y
雅芙 yǎ fú
雅静 yǎ jìng
雅琳 yǎ lín
雅媛 yǎ yuán
娅楠 yà nán
妍琦 yán qí
妍洋 yán yáng
彦妮 yàn nī
彦歆 yàn xīn
依娜 yī nà
怡香 yí xiāng
怡悦 yí yuè
滢玮 yíng wěi
滢心 yíng xīn
颖娟 yǐng juān
优璇 yōu xuán
佑怡 yòu yí
雨嘉 yǔ jiā
雨婷 yǔ tíng
羽馨 yǔ xīn
语嫣 yǔ yān
钰琪 yù qí
煜婷 yù tíng
钰彤 yù tóng
玉珍 yù zhēn
媛馨 yuán xīn
月婵 yuè chán
玥婷 yuè tíng
玥怡 yuè yí
云薇 yún wēi
芸熙 yún xī
芸萱 yún xuān

Z
正梅 zhèng méi

Unicode Version

တရုတ်နာမည် လှလှလေးတွေ မှည့်ကြမယ်။


ဘယ်လူမျိုးမှာမဆို နာမည်မှည့်ကြတဲ့အခါ အနက်အဓိပ္ပာယ် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ စကားလုံးတွေကိုသာ ရွေးချယ်လေ့ရှိကြပါတယ်။

တရုတ်လူမျိုးတွေဟာလည်း နာမည်မှည့်တဲ့ စာလုံးတွေကို အနက်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ စာပေဆန်ဆန်စာလုံးတွေကို ရွေးချယ်သုံးနှုန်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ နာမည်စာလုံးတွေဟာ နေ့စဉ်သုံးစကားတွေထဲမှာ ကြားနေကျစာလုံးတွေ မဟုတ်ပေမယ့်လည်း ပုံမှန်စာလုံးတွေနဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေ တူညီသလို ပုံမှန်စာလုံးတွေထက် လေးနက်မှု ပိုရှိပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့မျိုးနွယ်စာလုံး တစ်လုံး သို့မဟုတ် နှစ်လုံးကို ရှေ့မှာထားပြီး နောက်နှစ်လုံးကတော့ ကိုယ်ပိုင်နာမည်ပေါ့။

အခုဖော်ပြပေးမှာတွေကတော့ မိန်းကလေးတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ တရုတ်နာမည် လှလှလေးတွေပါ။ ( ယောကျၤားလေးနာမည်အတွက် ပိုု့စ်တစ်ခု ထပ်တင်ပေးပါ့မယ် ) အနက်အဓိပ္ပာယ် အရမ်းကောင်းမွန်တဲ့ စာလုံးတွေကိုသာ ရွေးချယ်ပေးထားတာဖြစ်လို့ ဒီနာမည်တွေကို စိတ်ချလက်ချ မှည့်ခေါ်နိုင်ကြပါတယ်။ ရွေးရလွယ်အောင် အက္ခရာစဉ်အတိုင်း စီပေးထားပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ။

B
碧萱 bì xuān

C
嫦曦 cháng xī
晨芙 chén fú

F
霏羽 fēi yǔ
菲絮 fēi xù

H
海琼 hǎi qióng
婳祎 huà yī
欢馨 huān xīn
惠茜 huì xī
慧妍 huì yán

J
佳琦 jiā qí
婕珍 jié zhēn
瑾梅 jǐn méi
瑾萱 jǐn xuān
璟雯 jǐng wén
静宸 jìng chén
婧宸 jìng chén
婧涵 jìng hán
婧琪 jìng qí
婧诗 jìng shī
静香 jìng xiāng
静馨 jìng xīn
静璇 jìng xuán
靖瑶 jìng yáo
珺瑶 jùn yáo

K
珂玥 kē yuè
可岚 kě lán
可馨 kě xīn

L
乐姗 lè shān
莉莉 lì lì
莉姿 lì zī
凌菲 líng fēi
玲玲 líng ling
凌薇 líng wēi
灵芸 líng yún
伶韵 líng yùn
璐璐 lù lu
露雪 lù xuě

M
漫妮 màn nī
曼婷 màn tíng
曼玉 màn yù
美莲 měi lián
美琳 měi lín
美萱 měi xuān
梦梵 mèng fàn
梦涵 mèng hán
梦洁 mèng jié
梦璐 mèng lù
梦舒 mèng shū
梦婷 mèng tíng
梦瑶 mèng yáo
妙菱 miào líng
茗茶 míng chá
明美 míng měi
沐卉 mù huì

P
沛玲 pèi líng

Q
琪涵 qí hán
倩雪 qiàn xuě
清菡 qīng hàn

R
茹雪 rú xuě
蕊琪 ruǐ qí
芮涵 ruì hán
睿婕 ruì jié
若翾 ruò xuān
若雨 ruò yǔ

S
桑榆 sāng yú
晟涵 shèng hán
诗涵 shī hán
诗琪 shī qí
诗茵 shī yīn
姝瑗 shū ài
舒雅 shū yǎ
思睿 sī ruì
思颖 sī yǐng

T
檀雅 tán yǎ
天瑜 tiān yú
婷婷 tíng tíng
彤萱 tóng xuān

W
婉婷 wǎn tíng
婉玗 wǎn yú

X
希蓝 xī lán
熙雯 xī wén
香茹 xiāng rú
香怡 xiāng yí
笑怡 xiào yí
韵寒 xīn hán
鑫蕾 xīn lěi
心琪 xīn qí
欣然 xīn rán
欣溶 xīn róng
馨蕊 xīn ruǐ
歆婷 xīn tíng
馨彤 xīn tóng
欣妍 xīn yán
歆瑶 xīn yáo
秀影 xiù yǐng
璇滢 xuán yíng
雪慧 xuě huì
雪丽 xuě lì
雪娴 xuě xián
雪馨 xuě xīn
雪雁 xuě yàn
雪怡 xuě yí

Y
雅芙 yǎ fú
雅静 yǎ jìng
雅琳 yǎ lín
雅媛 yǎ yuán
娅楠 yà nán
妍琦 yán qí
妍洋 yán yáng
彦妮 yàn nī
彦歆 yàn xīn
依娜 yī nà
怡香 yí xiāng
怡悦 yí yuè
滢玮 yíng wěi
滢心 yíng xīn
颖娟 yǐng juān
优璇 yōu xuán
佑怡 yòu yí
雨嘉 yǔ jiā
雨婷 yǔ tíng
羽馨 yǔ xīn
语嫣 yǔ yān
钰琪 yù qí
煜婷 yù tíng
钰彤 yù tóng
玉珍 yù zhēn
媛馨 yuán xīn
月婵 yuè chán
玥婷 yuè tíng
玥怡 yuè yí
云薇 yún wēi
芸熙 yún xī
芸萱 yún xuān

Z
正梅 zhèng méi

နာမည္ - အမည္ - တ႐ုတ္နာမည္ - နံမည္ - နာမည္မွည့္မယ္ - တ႐ုတ္အမည္ - နာမည် - အမည် - တရုတ်နာမည် - နံမည် - နာမည်မှည့်မယ် - တရုတ်အမည် - Chinese Name - chinese name - NAME - 名字 - míng zì - mingzi - ming zi

ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ အေခၚအေဝၚမ်ား အပိုင္း - ၁။ေန႔စဥ္စားသံုးေနတဲ့ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေတြကို တ႐ုတ္လို ေျပာဆိုတတ္ေစဖို႔ ဒီသင္ခန္းစာေလးက သင့္ကို အေထာက္အကူျပဳေပးပါလိမ့္မယ္။

သင္ခန္းစာ - ေဝါဟာရ (Video Lesson)

အေၾကာင္းအရာ - ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား အပိုင္း ၁

ပို႔ခ်သူ - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္

ဖန္တီးမႈ - Chinese for all Admin Team

မူပိုင္ခြင့္ - Chinese for all

Chinese for all မွ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေလ့လာလိုပါက YouTube မွာ SUBSCRIBE လုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

Unicode Version

ဟင်းသီးဟင်းရွက် အခေါ်အဝေါ်များ အပိုင်း - ၁။


နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို တရုတ်လို ပြောဆိုတတ်စေဖို့ ဒီသင်ခန်းစာလေးက သင့်ကို အထောက်အကူပြုပေးပါလိမ့်မယ်။

သင်ခန်းစာ - ဝေါဟာရ (Video Lesson)

အကြောင်းအရာ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ အပိုင်း ၁

ပို့ချသူ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်

ဖန်တီးမှု - Chinese for all Admin Team

မူပိုင်ခွင့် - Chinese for all

Chinese for all မှ ပို့ချပေးတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လေ့လာလိုပါက YouTube မှာ SUBSCRIBE လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။


ဗီဒီယို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္ - ေဝါဟာရ - စကားေျပာ - တ႐ုတ္စကား - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ - တ႐ုတ္ေဝါဟာရ - တ႐ုတ္စကားေျပာ - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - Dialogue - Vocabulary

အိပ္ခန္းထဲရွိ ပစၥည္းမ်ား ေခၚေဝၚပံု။ဒီေန႔ ပို႔ခ်ေပးမယ့္ ေဝါဟာရက႑မွာေတာ့ မိမိတို႔ အိပ္ခန္းထဲမွာ မရွိမျဖစ္အသံုးျပဳရတဲ့ ပစၥည္းေတြကို တ႐ုတ္လို ေလ့လာရမွာပါ။

သင္ခန္းစာ - ေဝါဟာရ (Video Lesson)

အေၾကာင္းအရာ - အိပ္ခန္း

ပို႔ခ်သူ - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္

ဖန္တီးမႈ - Chinese for all Admin Team

မူပိုင္ခြင့္ - Chinese for all

Chinese for all မွ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေလ့လာလိုပါက YouTube မွာ SUBSCRIBE လုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

Unicode Version

အိပ်ခန်းထဲရှိ ပစ္စည်းများ ခေါ်ဝေါ်ပုံ။


ဒီနေ့ ပို့ချပေးမယ့် ဝေါဟာရကဏ္ဍမှာတော့ မိမိတို့ အိပ်ခန်းထဲမှာ မရှိမဖြစ်အသုံးပြုရတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို တရုတ်လို လေ့လာရမှာပါ။

သင်ခန်းစာ - ဝေါဟာရ (Video Lesson)

အကြောင်းအရာ - အိပ်ခန်း

ပို့ချသူ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်

ဖန်တီးမှု - Chinese for all Admin Team

မူပိုင်ခွင့် - Chinese for all

Chinese for all မှ ပို့ချပေးတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လေ့လာလိုပါက YouTube မှာ SUBSCRIBE လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။


ဗီဒီယို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္ - ေဝါဟာရ - စကားေျပာ - တ႐ုတ္စကား - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ - တ႐ုတ္ေဝါဟာရ - တ႐ုတ္စကားေျပာ - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - Dialogue - Vocabulary

အသီးအႏွံမ်ား ေခၚေဝၚပံု (၂)။အသီးအႏွံေတြရဲ႕ အေခၚအေဝၚ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေလးကို ေလ့လာၾကည့္ပါအံုးေနာ္။

သင္ခန္းစာ - ေဝါဟာရ (Video Lesson)

အေၾကာင္းအရာ - အသီးအႏွံမ်ား ၂

ပို႔ခ်သူ - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္

ဖန္တီးမႈ - Chinese for all Admin Team

မူပိုင္ခြင့္ - Chinese for all

Chinese for all မွ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေလ့လာလိုပါက YouTube မွာ SUBSCRIBE လုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

Unicode Version

အသီးအနှံများ ခေါ်ဝေါ်ပုံ (၂)။


အသီးအနှံတွေရဲ့ အခေါ်အဝေါ် အမျိုးမျိုးကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာလေးကို လေ့လာကြည့်ပါအုံးနော်။

သင်ခန်းစာ - ဝေါဟာရ (Video Lesson)

အကြောင်းအရာ - အသီးအနှံများ ၂

ပို့ချသူ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်

ဖန်တီးမှု - Chinese for all Admin Team

မူပိုင်ခွင့် - Chinese for all

Chinese for all မှ ပို့ချပေးတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လေ့လာလိုပါက YouTube မှာ SUBSCRIBE လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။


ဗီဒီယို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္ - ေဝါဟာရ - စကားေျပာ - တ႐ုတ္စကား - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ - တ႐ုတ္ေဝါဟာရ - တ႐ုတ္စကားေျပာ - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - Dialogue - Vocabulary

အသီးအႏွံမ်ား ေခၚေဝၚပံု (၁)။အသီးအႏွံေတြရဲ႕ အေခၚအေဝၚေတြကို တစုတစည္းတည္း ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ သင္ခန္းစာေလးတစ္ခု ပို႔ခ်ေပးထားပါတယ္။

သင္ခန္းစာ - ေဝါဟာရ (Video Lesson)

အေၾကာင္းအရာ - အသီးအႏွံမ်ား ၁

ပို႔ခ်သူ - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္

ဖန္တီးမႈ - Chinese for all Admin Team

မူပိုင္ခြင့္ - Chinese for all

Chinese for all မွ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေလ့လာလိုပါက YouTube မွာ SUBSCRIBE လုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

Unicode Version

အသီးအနှံများ ခေါ်ဝေါ်ပုံ (၁)။


အသီးအနှံတွေရဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေကို တစုတစည်းတည်း လေ့လာနိုင်စေရန် သင်ခန်းစာလေးတစ်ခု ပို့ချပေးထားပါတယ်။

သင်ခန်းစာ - ဝေါဟာရ (Video Lesson)

အကြောင်းအရာ - အသီးအနှံများ ၁

ပို့ချသူ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်

ဖန်တီးမှု - Chinese for all Admin Team

မူပိုင်ခွင့် - Chinese for all

Chinese for all မှ ပို့ချပေးတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လေ့လာလိုပါက YouTube မှာ SUBSCRIBE လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။


ဗီဒီယို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္ - ေဝါဟာရ - စကားေျပာ - တ႐ုတ္စကား - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ - တ႐ုတ္ေဝါဟာရ - တ႐ုတ္စကားေျပာ - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - Dialogue - Vocabulary

တ႐ုတ္ ေဝါဟာရ 生 shēngဒီေန႔ ေလ့လာရမယ့္ ေဝါဟာရေလးကေတာ့ ေမြးဖြားတယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဗီဒီယိုနဲ႔အတူ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

သင္ခန္းစာ - ေဝါဟာရ (Video Lesson)

အေၾကာင္းအရာ - 生 shēng

ပို႔ခ်သူ - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္

ဖန္တီးမႈ - Chinese for all Admin Team

မူပိုင္ခြင့္ - Chinese for all

Chinese for all မွ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေလ့လာလိုပါက YouTube မွာ SUBSCRIBE လုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

Unicode Version

တရုတ် ဝေါဟာရ 生 shēng


ဒီနေ့ လေ့လာရမယ့် ဝေါဟာရလေးကတော့ မွေးဖွားတယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဗီဒီယိုနဲ့အတူ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

သင်ခန်းစာ - ဝေါဟာရ (Video Lesson)

အကြောင်းအရာ - 生 shēng

ပို့ချသူ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်

ဖန်တီးမှု - Chinese for all Admin Team

မူပိုင်ခွင့် - Chinese for all

Chinese for all မှ ပို့ချပေးတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လေ့လာလိုပါက YouTube မှာ SUBSCRIBE လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။


ဗီဒီယို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္ - ေဝါဟာရ - စကားေျပာ - တ႐ုတ္စကား - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ - တ႐ုတ္ေဝါဟာရ - တ႐ုတ္စကားေျပာ - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - Dialogue - Vocabulary

သင္အႀကိဳက္ဆံုးက ဘာအရသာလဲ။ခ်ိဳ၊ ခ်ဥ္၊ ငန္၊ စပ္၊ ဖန္၊ ခါးဆိုတဲ့ အရသာေတြရဲ႕ အေခၚအေဝၚေတြကို ေလ့လာမွတ္သားႏိုင္ေစဖို႔ ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာေလးကို ဖြင့္ၾကည့္ပါအံုးေနာ္။

သင္ခန္းစာ - ေဝါဟာရ (Video Lesson)

အေၾကာင္းအရာ - အရသာ အမ်ိဳးမ်ိဳး

ပို႔ခ်သူ - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္

ဖန္တီးမႈ - Chinese for all Admin Team

မူပိုင္ခြင့္ - Chinese for all

Chinese for all မွ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေလ့လာလိုပါက YouTube မွာ SUBSCRIBE လုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

Unicode Version

သင်အကြိုက်ဆုံးက ဘာအရသာလဲ။


ချို၊ ချဉ်၊ ငန်၊ စပ်၊ ဖန်၊ ခါးဆိုတဲ့ အရသာတွေရဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေကို လေ့လာမှတ်သားနိုင်စေဖို့ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကို ဖွင့်ကြည့်ပါအုံးနော်။

သင်ခန်းစာ - ဝေါဟာရ (Video Lesson)

အကြောင်းအရာ - အရသာ အမျိုးမျိုး

ပို့ချသူ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်

ဖန်တီးမှု - Chinese for all Admin Team

မူပိုင်ခွင့် - Chinese for all

Chinese for all မှ ပို့ချပေးတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လေ့လာလိုပါက YouTube မှာ SUBSCRIBE လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။


ဗီဒီယို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္ - ေဝါဟာရ - စကားေျပာ - တ႐ုတ္စကား - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ - တ႐ုတ္ေဝါဟာရ - တ႐ုတ္စကားေျပာ - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - Dialogue - Vocabulary

တစ္ႏွစ္အတြင္းရွိ လမ်ားအေခၚအေဝၚ။ႏွစ္တစ္ႏွစ္မွာရွိတဲ့ လဆယ့္ႏွစ္လရဲ႕ အေခၚအေဝၚေတြကို တ႐ုတ္လို ေလ့လာမွတ္သားၾကည့္ၾကပါစို႔။

သင္ခန္းစာ - ေဝါဟာရ (Video Lesson)

အေၾကာင္းအရာ - တစ္ႏွစ္အတြင္းရွိလမ်ား

ပို႔ခ်သူ - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္

ဖန္တီးမႈ - Chinese for all Admin Team

မူပိုင္ခြင့္ - Chinese for all

Chinese for all မွ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေလ့လာလိုပါက YouTube မွာ SUBSCRIBE လုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

Unicode Version

တစ်နှစ်အတွင်းရှိ လများအခေါ်အဝေါ်။


နှစ်တစ်နှစ်မှာရှိတဲ့ လဆယ့်နှစ်လရဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေကို တရုတ်လို လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြပါစို့။

သင်ခန်းစာ - ဝေါဟာရ (Video Lesson)

အကြောင်းအရာ - တစ်နှစ်အတွင်းရှိလများ

ပို့ချသူ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်

ဖန်တီးမှု - Chinese for all Admin Team

မူပိုင်ခွင့် - Chinese for all

Chinese for all မှ ပို့ချပေးတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လေ့လာလိုပါက YouTube မှာ SUBSCRIBE လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။


ဗီဒီယို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္ - ေဝါဟာရ - စကားေျပာ - တ႐ုတ္စကား - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ - တ႐ုတ္ေဝါဟာရ - တ႐ုတ္စကားေျပာ - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - Dialogue - Vocabulary

မိသားစုအေၾကာင္း ေျပာၾကမယ္။မိမိရဲ႕ မိသားစုအေၾကာင္း ေျပာဆိုပံုေလးေတြကို နမူနာဝါက်တိုေလးေတြနဲ႔ စုစည္းၿပီး ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

သင္ခန္းစာ - စကားေျပာ (Video Lesson)

အေၾကာင္းအရာ - မိသားစုအေၾကာင္း

ပို႔ခ်သူ - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္

ဖန္တီးမႈ - Chinese for all Admin Team

မူပိုင္ခြင့္ - Chinese for all

Chinese for all မွ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေလ့လာလိုပါက YouTube မွာ SUBSCRIBE လုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

Unicode Version

မိသားစုအကြောင်း ပြောကြမယ်။


မိမိရဲ့ မိသားစုအကြောင်း ပြောဆိုပုံလေးတွေကို နမူနာဝါကျတိုလေးတွေနဲ့ စုစည်းပြီး ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာအဖြစ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

သင်ခန်းစာ - စကားပြော (Video Lesson)

အကြောင်းအရာ - မိသားစုအကြောင်း

ပို့ချသူ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်

ဖန်တီးမှု - Chinese for all Admin Team

မူပိုင်ခွင့် - Chinese for all

Chinese for all မှ ပို့ချပေးတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လေ့လာလိုပါက YouTube မှာ SUBSCRIBE လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။


ဗီဒီယို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္ - ေဝါဟာရ - စကားေျပာ - တ႐ုတ္စကား - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ - တ႐ုတ္ေဝါဟာရ - တ႐ုတ္စကားေျပာ - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - Dialogue - Vocabulary

တ႐ုတ္္ ေဝါဟာရ 电 / 電 diànဒီေန႔ ေလ့လာရမယ့္ ေဝါဟာရေလးကေတာ့ လၽွပ္စစ္လို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ ေဝါဟာရေလးပါ။ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေလးကို ၾကည့္႐ွဳေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

သင္ခန္းစာ - ေဝါဟာရ (Video Lesson)

အေၾကာင္းအရာ - 电 / 電 diàn

ပို႔ခ်သူ - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္

ဖန္တီးမႈ - Chinese for all Admin Team

မူပိုင္ခြင့္ - Chinese for all

Chinese for all မွ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေလ့လာလိုပါက YouTube မွာ SUBSCRIBE လုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

Unicode Version

တရုတ် ဝေါဟာရ 电 / 電 diàn


ဒီနေ့ လေ့လာရမယ့် ဝေါဟာရလေးကတော့ လျှပ်စစ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ဝေါဟာရလေးပါ။ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာလေးကို ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။

သင်ခန်းစာ - ဝေါဟာရ (Video Lesson)

အကြောင်းအရာ - 电 / 電 diàn

ပို့ချသူ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်

ဖန်တီးမှု - Chinese for all Admin Team

မူပိုင်ခွင့် - Chinese for all

Chinese for all မှ ပို့ချပေးတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လေ့လာလိုပါက YouTube မှာ SUBSCRIBE လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။


ဗီဒီယို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္ - ေဝါဟာရ - စကားေျပာ - တ႐ုတ္စကား - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ - တ႐ုတ္ေဝါဟာရ - တ႐ုတ္စကားေျပာ - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - Dialogue - Vocabulary

တ႐ုတ္ ေဝါဟာရ 话 / 話 huàဒီေန႔မွာေတာ့ စကားလို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ ေဝါဟာရစာလံုးေလးနဲ႔ ဆက္စပ္ေဝါဟာရေတြကို ေလ့လာၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္ခန္းစာ - ေဝါဟာရ (Video Lesson)

အေၾကာင္းအရာ - 话 / 話 huà

ပို႔ခ်သူ - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္

ဖန္တီးမႈ - Chinese for all Admin Team

မူပိုင္ခြင့္ - Chinese for all

Chinese for all မွ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေလ့လာလိုပါက YouTube မွာ SUBSCRIBE လုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

Unicode Version

တရုတ် ဝေါဟာရ 话 / 話 huà


ဒီနေ့မှာတော့ စကားလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ဝေါဟာရစာလုံးလေးနဲ့ ဆက်စပ်ဝေါဟာရတွေကို လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။

သင်ခန်းစာ - ဝေါဟာရ (Video Lesson)

အကြောင်းအရာ - 话 / 話 huà

ပို့ချသူ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်

ဖန်တီးမှု - Chinese for all Admin Team

မူပိုင်ခွင့် - Chinese for all

Chinese for all မှ ပို့ချပေးတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လေ့လာလိုပါက YouTube မှာ SUBSCRIBE လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။


ဗီဒီယို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္ - ေဝါဟာရ - စကားေျပာ - တ႐ုတ္စကား - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ - တ႐ုတ္ေဝါဟာရ - တ႐ုတ္စကားေျပာ - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - Dialogue - Vocabulary

သေဘာတူေၾကာင္းကို ဘယ္လိုေဖာ္ျပမလဲ။တဘက္သားကို သေဘာတူေၾကာင္း ေဖာ္ျပတဲ့အခါ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းရမယ့္ ဝါက်ေလးေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သင္ခန္းစာ - စကားေျပာ (Video Lesson)

အေၾကာင္းအရာ - သေဘာတူတဲ့အခါ

ပို႔ခ်သူ - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္

ဖန္တီးမႈ - Chinese for all Admin Team

မူပိုင္ခြင့္ - Chinese for all

Chinese for all မွ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေလ့လာလိုပါက YouTube မွာ SUBSCRIBE လုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

Unicode Version

သဘောတူကြောင်းကို ဘယ်လိုဖော်ပြမလဲ။


တဘက်သားကို သဘောတူကြောင်း ဖော်ပြတဲ့အခါ ပြောဆိုသုံးနှုန်းရမယ့် ဝါကျလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြထားပါတယ်။

သင်ခန်းစာ - စကားပြော (Video Lesson)

အကြောင်းအရာ - သဘောတူတဲ့အခါ

ပို့ချသူ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်

ဖန်တီးမှု - Chinese for all Admin Team

မူပိုင်ခွင့် - Chinese for all

Chinese for all မှ ပို့ချပေးတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လေ့လာလိုပါက YouTube မှာ SUBSCRIBE လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။


ဗီဒီယို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္ - ေဝါဟာရ - စကားေျပာ - တ႐ုတ္စကား - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ - တ႐ုတ္ေဝါဟာရ - တ႐ုတ္စကားေျပာ - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - Dialogue - Vocabulary

ဇနီးမယား - တ႐ုတ္လို ဘယ္လိုေခၚလဲ။ဇနီး၊ မယား၊ ကေတာ္၊ မိန္းမ၊ အမ်ိဳးသမီး စသည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

妻子 qī zi
ခ်ီးဇစ္z - ဇနီး

太太 tài tai
ထိုက္ထိုက္ - ဇနီး။ ကေတာ္

夫人 fū rén
ဖူးfရဲင္r - ဇနီး။ ကေတာ္။ သခင္မ

老婆 lǎo po
ေလာင္ေဖာ္ - ဇနီး။ မယား

内人 nèi rén
ေန႔ရဲင္r - ဇနီး

爱人 ài rén
အိုက္ရဲင္r - ဇနီး။ ခ်စ္သူ

那囗子 nà kǒu zi
နာ့ခိုဇစ္z - ဇနီး

配偶 pèi ǒu
ေဖ့အို - ဇနီး။ ဘဝၾကင္ေဖာ္။ လက္တြဲေဖာ္

★ ေလ့လာရန္ ဆက္စပ္ေဝါဟာရမ်ား

皇后 huáng hòu
ဟြမ္(င္)ဟို႔ - မိဖုရား

总统夫人 zǒng tǒng fū rén
ဇံုးz(င္)ထံု(င္) ဖူးfရဲင္r - သမၼတကေတာ္

贵夫人 guì fū rén
ေကြ႕ဖူးfရဲင္r - မင္းစိုးရာဇာကေတာ္

官太太 guān tài tai
ကြမ္းထိုက္ထိုက္ - မင္းကေတာ္။ ဗိုလ္ကေတာ္

洋太太 yáng tài tai
ယန္(င္)ထိုက္ထိုက္ - ဘိုကေတာ္ (ကိုလိုနီေခတ္က မ်က္ႏွာျဖဴ အရာရွိမ်ား၏ ဇနီး)

神婆 shén po
ရွဲင္hေဖာ္ - နတ္ကေတာ္

师母 shī mǔ
ရွီးhမူ - ဆရာကေတာ္

未婚妻 wèi hūn qī
ေဝ့ဟြင္းခ်ီး - ဇနီးေလာင္း

结发妻子 jié fà qī zi
က်ယ္ဖာ့f ခ်ီးဇစ္z - လက္ထပ္မယား

原配妻子 yuán pèi qī zi
ယြမ္ေဖ့ ခ်ီးဇစ္z - မယားႀကီး

小老婆 xiǎo lǎo po
ေရွာင္းေလာင္ေဖာ္ - မယားငယ္

小三 xiǎo sān
ေရွာင္စန္း - မယားငယ္

情妇 qíng fù
ခ်င္(င္)ဖုf - မယားေစာင္

二房夫人 èr fáng fū rén
အဲာ့rဖန္f(င္) ဖူးfရဲင္r - တရားဝင္ ဒုတိယမယား

后妻 hòu qī
ဟို႔ခ်ီး - ေနာက္မယား

寡妇 guǎ fù
ကြာဖုf - မုဆိုးမ

离过一次婚的妇女 lí guo yícì hūn de fùnǚ
လီေကာ့ ယီဆစ္ဟြင္းတဲ့ ဖုfႏြီ - တခုလပ္

Unicode Version

ဇနီးမယား - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။


ဇနီး၊ မယား၊ ကတော်၊ မိန်းမ၊ အမျိုးသမီး စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ပုံအမျိုးမျိုးကို လေ့လာသူများအတွက် စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

妻子 qī zi
ချီးဇစ်z - ဇနီး

太太 tài tai
ထိုက်ထိုက် - ဇနီး။ ကတော်

夫人 fū rén
ဖူးfရဲင်r - ဇနီး။ ကတော်။ သခင်မ

老婆 lǎo po
လောင်ဖော် - ဇနီး။ မယား

内人 nèi rén
နေ့ရဲင်r - ဇနီး

爱人 ài rén
အိုက်ရဲင်r - ဇနီး။ ချစ်သူ

那囗子 nà kǒu zi
နာ့ခိုဇစ်z - ဇနီး

配偶 pèi ǒu
ဖေ့အို - ဇနီး။ ဘဝကြင်ဖော်။ လက်တွဲဖော်

★ လေ့လာရန် ဆက်စပ်ဝေါဟာရများ

皇后 huáng hòu
ဟွမ်(င်)ဟို့ - မိဖုရား

总统夫人 zǒng tǒng fū rén
ဇုံးz(င်)ထုံ(င်) ဖူးfရဲင်r - သမ္မတကတော်

贵夫人 guì fū rén
ကွေ့ဖူးfရဲင်r - မင်းစိုးရာဇာကတော်

官太太 guān tài tai
ကွမ်းထိုက်ထိုက် - မင်းကတော်။ ဗိုလ်ကတော်

洋太太 yáng tài tai
ယန်(င်)ထိုက်ထိုက် - ဘိုကတော် (ကိုလိုနီခေတ်က မျက်နှာဖြူ အရာရှိများ၏ ဇနီး)

神婆 shén po
ရှဲင်hဖော် - နတ်ကတော်

师母 shī mǔ
ရှီးhမူ - ဆရာကတော်

未婚妻 wèi hūn qī
ဝေ့ဟွင်းချီး - ဇနီးလောင်း

结发妻子 jié fà qī zi
ကျယ်ဖာ့f ချီးဇစ်z - လက်ထပ်မယား

原配妻子 yuán pèi qī zi
ယွမ်ဖေ့ ချီးဇစ်z - မယားကြီး

小老婆 xiǎo lǎo po
ရှောင်းလောင်ဖော် - မယားငယ်

小三 xiǎo sān
ရှောင်စန်း - မယားငယ်

情妇 qíng fù
ချင်(င်)ဖုf - မယားစောင်

二房夫人 èr fáng fū rén
အဲာ့rဖန်f(င်) ဖူးfရဲင်r - တရားဝင် ဒုတိယမယား

后妻 hòu qī
ဟို့ချီး - နောက်မယား

寡妇 guǎ fù
ကွာဖုf - မုဆိုးမ

离过一次婚的妇女 lí guo yícì hūn de fùnǚ
လီကော့ ယီဆစ်ဟွင်းတဲ့ ဖုfနွီ - တခုလပ်

တ႐ုတ္ ေဝါဟာရ 外 wàiဒီေဝါဟာရေလးကေတာ့ ျပင္ပလို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေလးနဲ႔အတူ ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

သင္ခန္းစာ - ေဝါဟာရ (Video Lesson)

အေၾကာင္းအရာ - 外 wài

ပို႔ခ်သူ - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္

ဖန္တီးမႈ - Chinese for all Admin Team

မူပိုင္ခြင့္ - Chinese for all

Chinese for all မွ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေလ့လာလိုပါက YouTube မွာ SUBSCRIBE လုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

Unicode Version

တရုတ် ဝေါဟာရ 外 wài


ဒီဝေါဟာရလေးကတော့ ပြင်ပလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာလေးနဲ့အတူ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။

သင်ခန်းစာ - ဝေါဟာရ (Video Lesson)

အကြောင်းအရာ - 外 wài

ပို့ချသူ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်

ဖန်တီးမှု - Chinese for all Admin Team

မူပိုင်ခွင့် - Chinese for all

Chinese for all မှ ပို့ချပေးတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လေ့လာလိုပါက YouTube မှာ SUBSCRIBE လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။


ဗီဒီယို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္ - ေဝါဟာရ - စကားေျပာ - တ႐ုတ္စကား - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ - တ႐ုတ္ေဝါဟာရ - တ႐ုတ္စကားေျပာ - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - Dialogue - Vocabulary

ျပန္ကာနီးမွာ ဘယ္လိုႏႈတ္ဆက္ၾကမလဲ။ျပန္ကာနီး ႏႈတ္ဆက္ၾကပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဝါက်တိုေလးေတြ စုစည္းထားတဲ့ ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာကို ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

သင္ခန္းစာ - စကားေျပာ (Video Lesson)

အေၾကာင္းအရာ - ျပန္ကာနီး ႏႈတ္ဆက္ျခင္း

ပို႔ခ်သူ - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္

ဖန္တီးမႈ - Chinese for all Admin Team

မူပိုင္ခြင့္ - Chinese for all

Chinese for all မွ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေလ့လာလိုပါက YouTube မွာ SUBSCRIBE လုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

Unicode Version

ပြန်ကာနီးမှာ ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်ကြမလဲ။


ပြန်ကာနီး နှုတ်ဆက်ကြပုံအမျိုးမျိုးကို ဝါကျတိုလေးတွေ စုစည်းထားတဲ့ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကို လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။

သင်ခန်းစာ - စကားပြော (Video Lesson)

အကြောင်းအရာ - ပြန်ကာနီး နှုတ်ဆက်ခြင်း

ပို့ချသူ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်

ဖန်တီးမှု - Chinese for all Admin Team

မူပိုင်ခွင့် - Chinese for all

Chinese for all မှ ပို့ချပေးတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လေ့လာလိုပါက YouTube မှာ SUBSCRIBE လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။


ဗီဒီယို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္ - ေဝါဟာရ - စကားေျပာ - တ႐ုတ္စကား - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ - တ႐ုတ္ေဝါဟာရ - တ႐ုတ္စကားေျပာ - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - Dialogue - Vocabulary

စားေသာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဝါက်တိုမ်ား။ထမင္းစားေသာက္ၾကတဲ့အခါမွာ ေျပာဆိုေလ့ရွိတဲ့ ဝါက်တိုေလးေတြကို ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာအျဖစ္ စုစည္းေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

သင္ခန္းစာ - စကားေျပာ (Video Lesson)

အေၾကာင္းအရာ - ထမင္းစားျခင္း

ပို႔ခ်သူ - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္

ဖန္တီးမႈ - Chinese for all Admin Team

မူပိုင္ခြင့္ - Chinese for all

Chinese for all မွ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေလ့လာလိုပါက YouTube မွာ SUBSCRIBE လုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

Unicode Version

စားသောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဝါကျတိုများ။


ထမင်းစားသောက်ကြတဲ့အခါမှာ ပြောဆိုလေ့ရှိတဲ့ ဝါကျတိုလေးတွေကို ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာအဖြစ် စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။

သင်ခန်းစာ - စကားပြော (Video Lesson)

အကြောင်းအရာ - ထမင်းစားခြင်း

ပို့ချသူ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်

ဖန်တီးမှု - Chinese for all Admin Team

မူပိုင်ခွင့် - Chinese for all

Chinese for all မှ ပို့ချပေးတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လေ့လာလိုပါက YouTube မှာ SUBSCRIBE လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။


ဗီဒီယို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္ - ေဝါဟာရ - စကားေျပာ - တ႐ုတ္စကား - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ - တ႐ုတ္ေဝါဟာရ - တ႐ုတ္စကားေျပာ - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - Dialogue - Vocabulary

စူပါမားကက္ သြားၾကရေအာင္။ဒီဗီဒီယိုသင္ခန္းစာထဲမွာေတာ့ စူပါမားကက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဝါက်တိုေလးေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးထားတာပါ။

သင္ခန္းစာ - စကားေျပာ (Video Lesson)

အေၾကာင္းအရာ - စူပါမားကက္သြားျခင္း

ပို႔ခ်သူ - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္

ဖန္တီးမႈ - Chinese for all Admin Team

မူပိုင္ခြင့္ - Chinese for all

Chinese for all မွ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေလ့လာလိုပါက YouTube မွာ SUBSCRIBE လုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

Unicode Version

စူပါမားကက် သွားကြရအောင်။


ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာထဲမှာတော့ စူပါမားကက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝါကျတိုလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားတာပါ။

သင်ခန်းစာ - စကားပြော (Video Lesson)

အကြောင်းအရာ - စူပါမားကက်သွားခြင်း

ပို့ချသူ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်

ဖန်တီးမှု - Chinese for all Admin Team

မူပိုင်ခွင့် - Chinese for all

Chinese for all မှ ပို့ချပေးတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လေ့လာလိုပါက YouTube မှာ SUBSCRIBE လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။


ဗီဒီယို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္ - ေဝါဟာရ - စကားေျပာ - တ႐ုတ္စကား - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ - တ႐ုတ္ေဝါဟာရ - တ႐ုတ္စကားေျပာ - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - Dialogue - Vocabulary

တ႐ုတ္ ေဝါဟာရ 水 shuǐေရကို တ႐ုတ္လို 水 shuǐ လို႔ ေခၚပါတယ္။ ေဝါဟာရ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာနဲ႔ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

သင္ခန္းစာ - ေဝါဟာရ (Video Lesson)

အေၾကာင္းအရာ - 水 shuǐ

ပို႔ခ်သူ - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္

ဖန္တီးမႈ - Chinese for all Admin Team

မူပိုင္ခြင့္ - Chinese for all

Chinese for all မွ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေလ့လာလိုပါက YouTube မွာ SUBSCRIBE လုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

Unicode Version

တရုတ် ဝေါဟာရ 水 shuǐ


ရေကို တရုတ်လို 水 shuǐ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဝေါဟာရ ရှင်းလင်းချက်များကို ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာနဲ့ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

သင်ခန်းစာ - ဝေါဟာရ (Video Lesson)

အကြောင်းအရာ - 水 shuǐ

ပို့ချသူ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်

ဖန်တီးမှု - Chinese for all Admin Team

မူပိုင်ခွင့် - Chinese for all

Chinese for all မှ ပို့ချပေးတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လေ့လာလိုပါက YouTube မှာ SUBSCRIBE လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။


ဗီဒီယို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္ - ေဝါဟာရ - စကားေျပာ - တ႐ုတ္စကား - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ - တ႐ုတ္ေဝါဟာရ - တ႐ုတ္စကားေျပာ - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - Dialogue - Vocabulary

တ႐ုတ္ေဝါဟာရ 飞机 / 飛機 fēi jīဒီေဝါဟာရေလးကေတာ့ ေလယာဥ္လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာေလးနဲ႔ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

သင္ခန္းစာ - ေဝါဟာရ (Video Lesson)

အေၾကာင္းအရာ - 飞机 / 飛機 fēi jī

ပို႔ခ်သူ - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္

ဖန္တီးမႈ - Chinese for all Admin Team

မူပိုင္ခြင့္ - Chinese for all

Chinese for all မွ ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေလ့လာလိုပါက YouTube မွာ SUBSCRIBE လုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

Unicode Version

တရုတ်ဝေါဟာရ 飞机 / 飛機 fēi jī


ဒီဝေါဟာရလေးကတော့ လေယာဉ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ရှင်းလင်းချက်များကို ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးနဲ့ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

သင်ခန်းစာ - ဝေါဟာရ (Video Lesson)

အကြောင်းအရာ - 飞机 / 飛機 fēi jī

ပို့ချသူ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်

ဖန်တီးမှု - Chinese for all Admin Team

မူပိုင်ခွင့် - Chinese for all

Chinese for all မှ ပို့ချပေးတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ လေ့လာလိုပါက YouTube မှာ SUBSCRIBE လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။


ဗီဒီယို သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်ခ်က္ - ေဝါဟာရ - စကားေျပာ - တ႐ုတ္စကား - စိုင္းဆိုင္ခမ္းဝ္ - တ႐ုတ္ေဝါဟာရ - တ႐ုတ္စကားေျပာ - Video Lesson - video - VIDEO - Chinese - CHINESE - chinese - ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဝေါဟာရ - စကားပြော - တရုတ်စကား - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဝေါဟာရ - တရုတ်စကားပြော - Dialogue - Vocabulary
 
Copyright © 2013. Language Century - All Rights Reserved
Template Created by Language Century